Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej

Damian Cyman

Streszczenie w języku polskim


Konsument jako aktywny uczestnik rynku finansowego odgrywa w nim istotną rolę. Ustanowienie właściwych zasad jego ochrony jest niezbędne dla utrzymania stabilności tego rynku. Obecne ramy regulacyjno-instytucjonalne ochrony konsumentów usług finansowych, opierające się na paradygmacie informowania go o warunkach zawieranej umowy, okazały się niewystarczające. W kształtowaniu pełnego systemu ochrony konsumentów usług finansowych powinny brać udział trzy grupy podmiotów: konsumenci, instytucje finansowe oraz organy administracji publicznej, w tym nadzoru finansowego. Przyczyni się to nie tylko do zwiększenia stopnia ochrony konsumentów na skomplikowanym rynku finansowym, ale też podniesie stabilność całego sektora finansowego.


Słowa kluczowe


ochrona konsumenta; rynek finansowy; usługi finansowe; nadzór finansowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czech T., Efektywność instrumentów prawnych ochrony kredytobiorcy-konsumenta w świetle orzecznictwa sądowego, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014.

Frączek B., Mitręga-Niestrój K., Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych – wybrane doświadczenia międzynarodowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, nr 2.

HM Treasury, A New Approach to Financial Regulation: Securing Stability, Protecting Consumers, London 2012.

Kunkiel-Kryńska A., Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Menkes M., Reforma systemów nadzoru finansowego UE i USA, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH” 2013, nr 37.

NIK, Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, Warszawa 2014.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 października 2011 r. w sprawie edukacji finansowej i odpowiedzialnego wykorzystywania produktów finansowych (opinia z inicjatywy własnej), 2011/C 318/04.

Rutkowska-Tomaszewska E., Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Rzecznik Finansowy, Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami, Warszawa 2016 (czerwiec).

Rzecznik Finansowy, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Część II, Warszawa 2016 (marzec).

Szpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Wolters Kluwer Polska, Wrocław 2005.

Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Warszawa 2015.

Tischner A., Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.39
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-08 18:20:24

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Damian Cyman

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.