Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle dochodów innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2003–2014

Maria Magdalena Grzelak

Streszczenie w języku polskim


W artykule przybliżono specyfikę dochodów w rolnictwie oraz wskazano przesłanki interwencji państwa w sektorze rolnym. Spośród obszernego i skomplikowanego instrumentarium polityki interwencyjnej zwrócono uwagę na istotę i efekty dopłat bezpośrednich, które są uznawane za najbardziej powszechny instrument wsparcia w rolnictwie, służący stabilizacji dochodów rolników. W oparciu o dane budżetów gospodarstw domowych GUS przeprowadzono analizę poziomu i dynamiki dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych rolników na tle dochodów innych grup społeczno-ekonomicznych. Okres badawczy obejmuje lata 2003–2014.


Słowa kluczowe


dochód rolniczy; dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników; dysparytet dochodowy; płatności bezpośrednie; WPR

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.

Góral J., Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, [w:] Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (1), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2015.

Grontkowska A., Znaczenie dopłat (w kreowaniu dochodu) w gospodarstwach najsilniejszych ekonomicznie w Polsce w ujęciu regionalnym, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G” 2009, t. 96, z. 3.

Grzelak A., Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007–2009), „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2013, t. 100, z. 1.

GUS, Budżety gospodarstw domowych (dla poszczególnych lat okresu 2003–2014), Warszawa 2004–2015.

GUS, Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa 2011.

GUS, Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej (dla poszczególnych lat okresu 2003–2014), Warszawa 2004–2015.

Jóźwiak W., Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, IERiGŻ- PIB, Warszawa 2012.

Kaditi E.A., Nitsi E.I., Vertical and Horizontal Decomposition of Farm Income Inequality in Greece, “Agricultural Economics Review” 2011, Vol. 12.

Majewski E., Wąs A., Wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku, SGH, Warszawa 2013.

Rembisz W., Kwestia interwencji i stabilizacji dochodów w rolnictwie, [w:] Kwestie ryzyka, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2013.

Sahrbacher A., Impacts of CAP Reforms on Farm Structures and Performance Disparities. An Agent-based Approach, “Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe” 2012, Vol. 65.

Severini S., Tantari A., The Effect of the EU Farm Payments Policy and its Recent Reform on Farm Income Inequality, “Journal of Policy Modeling” 2013, Vol. 35, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2012.12.002.

Stiglitz J.E., Some Theoretical Aspects of Agricultural Policies, “The World Research Observer” 1987, Vol. 2, No. 1.

Pawłowska-Tyszko J. (red.), Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.

Wilkin J., Współczesna kwestia agrarna, PWN, Warszawa 2003.

Zegar J.S., Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.

Zegar J.S. (red.), Wpływ WPR 2014–2020 na zrównoważenie polskiego rolnictwa, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (31), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.139
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 18:52:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Maria Magdalena Grzelak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.