Zastosowanie instrumentów zarządzania finansami na przykładzie spółek sektora energetycznego Enea i Energa

Paweł Trippner

Streszczenie w języku polskim


Decyzje finansowe są podejmowane głównie w oparciu o informacje zawarte w corocznych sprawozdaniach finansowych podmiotów gospodarczych. Istotnym elementem jest wybór metody oceny kondycji finansowej analizowanego przedsiębiorstwa. Nowoczesne koncepcje wskazują na szereg wad wskaźnikowej oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych i proponują alternatywne rozwiązania w tym zakresie. Głównym celem niniejszego opracowania jest próba wykazania niedoskonałości wskaźnikowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, która jest oparta na danych księgowych, oraz wykazanie większej obiektywności ekonomicznych miar, opartych na mechanizmie zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej (EVA). Do realizacji celu została sformułowana hipoteza badawcza, zgodnie z którą ocena kondycji finansowej spółek z sektora energetycznego Enea i Energa za pomocą metod tradycyjnych (wskaźniki finansowe) oraz mechanizmu ekonomicznej wartości dodanej może przynieść znacząco różniące się wyniki. Analiza została przeprowadzona dla okresu 2012–2015. Dane pochodzą głównie ze sprawozdań finansowych i z informacji spoza sprawozdań w zakresie kosztu kapitału własnego oraz obcego.


Słowa kluczowe


sprawozdanie finansowe; wskaźnik finansowy; zarządzanie finansami; zysk netto; ekonomiczna wartość dodana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.

Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006.

Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.

Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007.

Helfert E.A., The Financial Analysis Techniques, McGraw – Hill Education, New York 2004.

Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.

Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2008.

Rappaport A., Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1998.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Szyszko J., Szczepański L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.

Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.

Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007.

Wypych M. (red.), Instrumenty zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, SWSPiZ, Łódź 2010.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. 1994, nr 129, poz. 559 z późn. zm.).

www.enea.pl [data dostępu: 11.06.2016].

www.energa.pl [data dostępu: 11.06.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.523
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-13 08:43:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Paweł Trippner

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.