Wybrane aspekty internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ada Domańska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest wskazanie obszarów problematycznych oraz przedstawienie wzorców do naśladowania w zakresie tworzenia polityki wsparcia umiędzynarodowienia firm. W ramach pracy podjęto próbę porównania sytuacji w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw w państwach byłego bloku wschodniego, które obecnie są członkami Unii Europejskiej. Zaprezentowano ranking analizowanych krajów, sygnalizując, które i w jakich obszarach wypadły najlepiej. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji polskich firm. Ponadto zbadano wpływ wielkości przedsiębiorstw na eksport i import mierzony różnymi wskaźnikami.


Słowa kluczowe


internacjonalizacja; sektor MŚP; program Small Business Act

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arkusz informacyjny SBA – 2015 r. Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Komisja Europejska 2015.

Cieślik J., Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K., Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 31.

Enterprise Estonia (EAS), www.nordicbaltsat.eu/node/23 [data dostępu: 30.05.2016].

Ghauri P., Internationalisation of the Firm, [w:] M. Tayeb (ed.), International Business. Theories, Policies and Practises, Pearson Education, Harlow 2000.

Głód W., Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – wybrane wyniki badań empirycznych, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 184.

Gołębiowski T., Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2007, nr 2.

Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 10.

Hajduk M., Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2007, nr 1.

Internacjonalizacja, czyli wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw – priorytet inwestycyjny 3B (PI 3B), http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/internacjonalizacja [data dostępu: 27.05.2016].

Jarocka M., Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych, „Ekonomia i Zarządzanie” 2015, Vol. 7, nr 1.

Pietrasieński P., Ślusarczyk B., Internationalization of Small and Medium Enterprises – Empirical Research Review on Barriers to Entry into Foreign Markets, “Polish Journal of Management Studies” 2015, Vol. 11, No. 1.

Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Orgmasz, Warszawa 2004.

Przybylska K., Formy internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. Polska wobec problemów globalizacji, PTE, Kraków 2008.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015.

Sobczyk M., Statystyka – aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu, Narodowe Centrum Nauki, Sopot 2013.

Szymczyk A., Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE, [w:] D. Kopycińska (red.), Polityka Unii Europejskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.79
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-14 12:26:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ada Domańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.