Wybrane problemy oceny efektywności funduszy publicznych na podstawie Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Sebastian Susmarski

Streszczenie w języku polskim


Publiczne fundusze celowe mają istotne znaczenie dla gospodarki. Szczególną rolę pełnią te związane z różnymi formami ubezpieczeniowymi – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Z uwagi na fakt, iż gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych nie podlega rygorom charakterystycznym dla gospodarki budżetowej, szczególnego znaczenia nabiera ocena jej skuteczności i efektywności. W artykule zaprezentowano wyniki badań efektywności Oddziałów Wojewódzkich NFZ, rozumianej jako relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami.


Słowa kluczowe


fundusze celowe; Narodowy Fundusz Zdrowia; gospodarka finansowa; efektywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1995.

Dębowska-Romanowska T., Fundusze systemu budżetowego, [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.

Dubas K., Problematyka efektywności w ochronie zdrowia – znaczenie i metody pomiaru, „Problemy Zarządzania” 2011, t. 9, nr 3 (33).

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Matwiejczuk R., Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 11.

NIK, Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na rok 2013, 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7653,vp,9595.pdf [data dostępu: 20.09.2016].

Nojszewska E., Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne dla ochrony zdrowia, „Problemy Zarządzania” 2011a, t. 9, nr 3 (33).

Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2011b.

Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2004.

Piotrowska-Marczak K., Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych w świetle kryzysu finansów publicznych, [w:] M. Adamowicz (red.), Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U., nr 294, poz. 1735).

Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2007.

www.nfz.gov.pl [data dostępu: 10.05.2016].

www.stat.gov.pl [data dostępu: 10.05.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.467
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-24 22:09:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Sebastian Susmarski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.