Konkurencyjność zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Wacława Starzyńska

Streszczenie w języku polskim


Problematyka konkurencyjności rynku zamówień publicznych jest rzadko podejmowana w literaturze ekonomicznej. Prawo zamówień publicznych przewiduje mechanizmy konkurowania ze sobą podmiotów gospodarczych, lecz głównym celem zamawiających jest pozytywne przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Praca podejmuje próbę oceny konkurencyjności systemu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w podziale na dwie grupy kontraktów: poniżej i powyżej tzw. progów unijnych, głównie w Polsce. Ograniczenia w dostępie do danych statystycznych w UE uniemożliwiają bowiem porównania międzynarodowe w zakresie zamówień o wartości poniżej progów unijnych. W pracy wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań Prezesa UZP z lat 2007–2014 i raporty UE oparte na systemie ED z lat 2010–2013. Biorąc pod uwagę średnią liczbę ofert na jedno postępowanie o zamówienie publiczne, Polska plasuje się w końcowej części rankingu krajów UE pod tym względem. Ponadto podjęta w pracy próba oceny wpływu tej konkurencyjności na rozwój gospodarczy w skali makroekonomicznej nie przyniosła omawianych pozytywnych efektów. Jak się wydaje, zamówienia publiczne mają nie tylko wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny i środowiskowy.


Słowa kluczowe


zamówienia publiczne; konkurencyjność; rozwój gospodarczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Eurostat database [tsdec100], stan na dzień 31 maja 2016 r.

Public Procurement Indicators 2013, DG Grow G4 – Innovative and e-Procurement, June 17, 2015, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11022/attachments/1/translations/en/renditions/native [data dostępu: 10.05.2016].

Szymański J., Ocena funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie dostaw w latach 2009–2011, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 (praca doktorska).

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.

UOKiK, Zmowy przetargowe, Warszawa 2012, www.uokik.gpv.pl/download.php.plik=11132 [data dostępu: 10.10.2016].

Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdania Prezesa UZP z lat 2000–2014, Warszawa 2015.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1020).

Waresa M.A. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2015, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.

Załącznik do uchwały nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. – Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (poz. 289).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.443
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-27 14:32:49


Statystyki

Widoczność abstraktów - 284
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Wacława Starzyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.