Leasing i kredyt w systemie zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów UE

Wojciech Starzyński

Streszczenie w języku polskim


Zawieranie umów leasingowych i kredytowych przez podmioty sektora publicznego podlega (podobnie jak inne wydatki na dobra i usługi) wymogom prawa zamówień publicznych. Podjęta w artykule próba porównania tych dwóch form finansowania sektora publicznego w latach 2010–2014 prowadzi do wniosku, że w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych zdecydowanie dominuje kredyt. Dla zamówień publicznych o wartości równej co najmniej progom unijnym ta przewaga jest nadal duża, chociaż malejącej tendencji umów kredytowych towarzyszy rosnący trend liczby umów leasingowych. Porównania międzynarodowe wskazują, że krajowe podmioty zamawiające są liderem europejskim w zakresie zamówień publicznych na usługi kredytu. Wysoka liczba kredytów, przy relatywnie niskiej liczbie zawieranych kontraktów na dostawy leasingu, może świadczyć o preferencjach potencjalnych zamawiających w zakresie pozyskiwania środków pieniężnych przez takie procedury, które nie wymagają skomplikowanego opisu przedmiotu zamówienia, co spełniają kredyty, podczas gdy specyfiką leasingu jest połączenie dwóch rodzajów zamówień: dostaw i usług finansowych.


Słowa kluczowe


leasing; kredyt; prawo zamówień publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BZP, http://bzp1.portal.uzp.gov.pl [data dostępu: 16.01.2014].

Dąbkowski A., Innowacje w leasingu – leasing tenencyjny, zwrotny, norweski, lombardowy, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013.

ftp://ftp.uzp.gov.pl/bzp/xml [data dostępu: 16.01.2014].

GUS, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2015 r., Warszawa 2016.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser [data dostępu: 16.01.2014].

Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w latach 2010–2014.

Starzyński W., Leasing w systemie zamówień publicznych w Polsce – uwarunkowania i ocena, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.235.

TED, http://ted.europa.eu/TED/search/search.do [data dostępu: 16.01.2014].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.457
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-28 18:46:28


Statystyki

Widoczność abstraktów - 258
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Wojciech Starzyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.