Fenomen analizy technicznej w świetle modeli agentowych

Elżbieta Aniela Kubińska, Tomasz Wira

Streszczenie w języku polskim


Fenomen analizy technicznej na rynkach finansowych jest związany z efektywnością narzędzi analizy technicznej na rynku walutowym i futures oraz ogromną popularnością wśród inwestorów. Klasyczne modele rynków finansowych nie dają możliwości zbadania wpływu inwestorów stosujących analizę techniczną na kształtowanie się cen. Modelowanie agentowe, w szczególności przedstawiony model Westerhoffa, pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania rynków finansowych przez uwzględnienie interakcji między zwolennikami analizy technicznej i fundamentalnej. Notowania aktywów na sztucznym rynku finansowym nie odbiegały od wartości obserwowanych na rzeczywistej giełdzie pod względem własności statystycznych. Dopasowany model regresji liniowej do wygenerowanej ścieżki pozwolił pozytywnie zweryfikować hipotezę o większej zmienności cen w okresach zwiększonej aktywności inwestorów stosujących analizę techniczną.


Słowa kluczowe


analiza techniczna; finanse behawioralne; modele agentowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexander S.S., Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walk, “Industrial Management Review” 1961, No. 2 (2).

Charlebois M., Sapp S., Temporal Patterns in Foreign Exchange Returns and Options, “Journal of Money, Credit and Banking” 2007, Vol. 39, No. 2/3, DOI: https://doi.org/10.1111/j.0022-2879.2007.00032.x.

Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., What Makes Technical Analysis Popular?, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia” 2015, No. 12.

Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “Journal of Finance” 1970, No. 25 (2).

Fama E.F., Blume M.E., Filter Rules and Stock-market Trading, “Journal of Business” 1966, No. 39 (1) (Part 2: Supplement on Security Pricing).

Kamiński B., Podejście wieloagentowe do modelowania rynków. Metody i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.

Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders, “Emerging Markets Finance and Trade” (w druku).

Lo A., The Adaptive Market Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, “Journal of Portfolio Management” 2004, Vol. 30, No. 5.

Marcinkiewicz E., Badanie zależności pomiędzy wartością wykładnika Hursta a skutecznością strategii inwestycyjnych opartych na analizie technicznej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2006, nr 60.

Menkhoff L., Taylor M.P., The Obstinate Passion of Foreign Exchange Professionals: Technical Analysis, “Journal of Economic Literature” 2006, Vol. 55, No. 4.

Murphy J.J., Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, New York Institute of Finance 1999.

Neely C.J., Weiler P.A., Ulrich J.M., The Adaptive Markets Hypothesis: Evidence from the Foreign Exchange Market, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2009, Vol. 44, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109009090103.

Park C.H., Irwin S.H., What Do We Know About the Profitability of Technical Analysis?, “Journal of Economic Surveys” 2007, Vol. 21, No. 4, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00519.x.

Westerhoff F., A Simple Agent-based Financial Market Model: Direct Interactions and Comparisons of Trading Profits, [w:] C. Chiarella, G.I. Bischi, L. Gardini (eds.), Nonlinear Dynamics in Economics, Finance and the Social Sciences, Springer, 2010.

Zielonka P., Technical Analysis as the Representation of Typical Cognitive Biases, “International Review of Financial Analysis” 2004, Vol. 13, DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2004.02.007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.279
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-04 09:40:40

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Elżbieta Aniela Kubińska, Tomasz Wira

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.