System kwotowy jako źródło problemów finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Andrzej Koza

Streszczenie w języku polskim


Osoby niepełnosprawne bez odpowiedniej pomocy ze strony państwa nie są w stanie skutecznie konkurować z osobami pełnosprawnymi na rynku pracy. W celu zwiększenia zatrudnienia i atrakcyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy powszechnie stosuje się prawny przymus zatrudniania określonego kontyngentu takich osób, nazywany systemem kwotowym. W Polsce pracodawcy zobowiązani są do wpłat kar finansowych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku nieosiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Ze środków tego funduszu finansowane jest przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych oraz inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Uzależnienie wydatków funduszu na realizację tych zadań od uzyskanych wpłat pracodawców stanowi zagrożenie dla sytuacji finansowej funduszu.


Słowa kluczowe


system kwotowy; osoby niepełnosprawne; Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen J., Cohen N., The Road to Inclusion: Integrating People with Disabilities into the Workplace, Deloitte, Toronto 2010.

Dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji, Warszawa 2016, www.niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron [data dostępu: 02.06.2016].

Gannon B., Nolan B., Disability and Labour Market Participation. The Equality Authority, Ireland, Dublin 2014.

Graffam J., Smith K., Shrinkfield A., Polzin U., Employer Benefits and Costs of Employing a Person with a Disability, “Journal of Vocational Rehabilitation” 2002, No. 17 (4).

Greve B., The Labour Market Situation of Disabled People in European Countries and Implementation of Employment Policies: A Summary of Evidence from Country Reports and Research Studies, University of Leeds, Leeds 2009.

Gundersen T., Kvoteordninger i europeiske land for personer med nedsatt funksjosevne. Rapport nr 8/08, Oslo, Nova 2008.

ILO, Achieving Equal Employment Opportunities for People with Disabilities Through Legislation: Guidelines, Geneva 2014.

Koza A., System kwotowy a zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Czechach i w Polsce, [w:] J. Adamek (red.), Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse” 2015a, nr 395.

Koza A., Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych i jej wpływ na gospodarkę finansową Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, [w:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii polityki ekonomicznej i finansowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia” 2015b, nr 401.

PFRON, Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r., Warszawa 2011, www.pfron.org.pl/bip/budzet-funduszu/1076,Sprawozdania-z-realizacji-planu-rzeczowo-finansowego-z-dzialalnosci-PFRON-w-lata.html [data dostępu: 20.05.2016].

PFRON, Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r., Warszawa 2012, www.pfron.org.pl/bip/budzet-funduszu/1076,Sprawozdania-z-realizacji-planu-rzeczowo-finansowego-z-dzialalnosci-PFRON-w-lata.html [data dostępu: 20.05.2016].

PFRON, Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r., Warszawa 2013, www.pfron.org.pl/bip/budzet-funduszu/1076,Sprawozdania-z-realizacji-planu-rzeczowo-finansowego-z-dzialalnosci-PFRON-w-lata.html [data dostępu: 20.05.2016].

PFRON, Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r., Warszawa 2014, www.pfron.org.pl/bip/budzet-funduszu/1076,Sprawozdania-z-realizacji-planu-rzeczowo-finansowego-z-dzialalnosci-PFRON-w-lata.html [data dostępu: 20.05.2016].

PFRON, Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r., Warszawa 2015, www.pfron.org.pl/bip/budzet-funduszu/1076,Sprawozdania-z-realizacji-planu-rzeczowo-finansowego-z-dzialalnosci-PFRON-w-lata.html [data dostępu: 20.05.2016].

PFRON, Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r., Warszawa 2016, www.pfron.org.pl/bip/budzet-funduszu/1076,Sprawozdania-z-realizacji-planu-rzeczowo-finansowego-z-dzialalnosci-PFRON-w-lata.html [data dostępu: 20.05.2016].

Shima I., Zólyomi E., Zaidi A., The Labour Market Situation of People with Disabilities in EU25, “Policy Brief” 2008 (February).

Thornton P., Employment Quotas, Levies and National Rehabilitation Funds for Persons with Disabilities: Pointers for Policy and Practice, ILO, Geneva 1998.

Thornton P., Lunt P., Employment Policies for Disabled People in Eighteen Countries: A Reviev, University of York, Social Policy Research Unit, York 1997.

Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U., 1991, nr 46, poz. 201 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997; t.j. Dz. U. 2001, nr 127, poz. 721z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.257
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-06 12:28:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Andrzej Koza

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.