Koszty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

Joanna Niżnik

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie i ocena kosztów ponoszonych przez członków otwartych funduszy emerytalnych. Scharakteryzowano rozwiązania legislacyjne dotyczące możliwości pobierania opłat od ubezpieczonych, zwracając uwagę na zmiany ich wielkości wywołane nowelizacjami ustaw. Ukazano wpływ rozwiązań prawnych na wielkość i strukturę poszczególnych rodzajów kosztów ponoszonych przez OFE, wskazano na korelacje między kosztami a aktywami netto OFE i wyniki finansowe PTE.


Słowa kluczowe


OFE; PTE; koszty działalności OFE; opłata dystrybucyjna; opłata za zarządzanie OPF; PFS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


opinii na temat OFE, 2013, www.bankier.pl/wiadomosc/10-opinii-na-temat-OFE-2803403.html [data dostępu: 10.08.2016].

Bartman K., OFE to była kosztowna pomyłka, 2013, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/oszczednosci-powinny-pracowac-na-inwestycje-prywatne-a-nie-na-finansowanie-dlugu-panstwa [data dostępu: 10.08.2016].

Hadyniak B., Monkiewicz J., Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa 1999.

Łuszczyk M., Zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych – implikacje dla finansów publicznych w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 223.

Miszczyńska D., Sytuacja otwartych funduszy emerytalnych w kontekście ostatnich zmian ustawowych – analiza i ocena, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 235.

Oręziak L., OFE – katastrofa prywatnych emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych (Dz. U., nr 77, poz. 507).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych (Dz. U., 27 lutego 2004 r.).

Sowiński T., Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Stolarek S., Wpływ nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sytuację finansową powszechnych towarzystw emerytalnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 1.

UKNF, Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2004, nr 159, poz. 1667).

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2010, nr 34, poz. 189 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., nr 127, poz. 1048).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U., nr 75, poz. 398).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. 2013, poz. 1717).

Wieteska S., Tendencje kształtowania się wysokości opłat pobieranych przez otwarte fundusze emerytalne w Polsce w latach 2000–2008, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 254.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.351
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-18 20:15:02

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Joanna Niżnik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.