Ubezpieczenia na życie w strukturze oszczędności gospodarstw domowych

Anna Izabela Ostrowska-Dankiewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano motywy i ekonomiczne czynniki skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania, z uwzględnieniem teoretycznych modeli stanowiących o podstawach planowania finansowego gospodarstw domowych i z podkreśleniem znaczenia systemów emerytalnych. Wskazano także rolę ubezpieczycieli na rynku finansowym, charakteryzując najistotniejsze ubezpieczeniowe produkty na życie o cechach oszczędnościowych. Na podstawie przeglądu danych instytucji finansowych zaprezentowano poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, a także z podziałem na regiony świata, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ubezpieczeń na życie i produktów w ramach ubezpieczeń emerytalnych.


Słowa kluczowe


teorie oszczędzania; oszczędności gospodarstw domowych; ubezpieczenia na życie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bahna-Nolan M., Isherwood J., Paton B., Scheinerman D., Schlinsog J., Sen S., Life Insurance Regulatory Structure and Strategy, Society of Actuaries, Illinois 2015.

Bednarczyk T.H., Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem finansowym na przykładzie ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym, [w:] J. Handschke (red.), Studia ubezpieczeniowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2009, nr 127.

Brandmeir K., Grimm M., Heise M., Holzhausen A., Allianz, Economic Research. Allianz Global Wealth Report, 2015.

Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

Crossley T., Emmerson C., Leicester C., Raising Household Saving, Institute for Fiscal Studies, British Academy, Policy Centre, London 2012 (February).

Duesenbery J.S., Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour, Harvard University Press, Cambridge 1949.

Feldman Ł., Pietrzyk R., Rokita P., Ogólne strategie zaspokajania celu emerytalnego gospodarstw domowych a ryzyko długowieczności, [w:] J. Lisowski, K. Łyskawa (red.), Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności/starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.

Friedman M., A Theory of Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957.

Katon G., Psychological Economics, Elsewier, New York 1975.

Maslow A., Motivation and Personality, Harper and Row, New York 1954.

Modigliani F., Tests of the Life Cycle Hypothesis of Saving – Comments and Suggestions, “Oxford Institute of Statistios Bulletin” 1957, Vol. 19.

Mulle C., Tietzel M., Merits Goods from a Constitutional Perspective, [w:] B. Hodgson (ed.), Economics as a Moral Science, Springer, 2001.

NBP, Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa 2015.

Ostrowska-Dankiewicz A., Tendencje zmian na rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, [w:] J. Handschke (red.), Studia ubezpieczeniowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2009, nr 127.

Sieczkowski W., Decyzje oszczędnościowe w systemie zabezpieczenia emerytalnego, [w:] M. Kawiński (red.), Doubezpieczenie społeczne – idea i kontynuacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.

Swiss Re, World Insurance in 2014: Back to Life, “Sigma” 2015, No. 4.

www.analizy.pl [data dostępu: 10.07.2016].

Yaari M.E., Uncertain Lifetime, Life Insurance and Theory of the Consumer, “Review of Economic Sudies” 1965, Vol 32 (2).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.363
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-07-25 12:08:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Izabela Ostrowska-Dankiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.