Innovativeness of Poland in the Assessment of the European Union and from Regional Perspective

Urszula Wich

Abstract


The aim of this paper is to assess the level and changes in the innovativeness of Poland against the background of EU countries, considering the role of regions in that process. The statistical analyses of reports prepared by the European Commission were performed. These reports were devoted to the innovativeness of Poland and other EU countries. The taxonomic method was applied for determining the level of innovativeness and economy in the regions of Poland. The time basis of our divagations corresponds to the programming period of 2007/2013, being in force in the European Union. The study results confirmed the assumed research theses suggesting low level of innovativeness in Poland, dependence upon external factors, weak role of enterprising, repeating foreign patterns in the regions, loosening the connections between innovative and economic development of the regions. In conclusion, there is the need for changes in innovative policy.


Keywords


innovativeness; enterprising; regional competitiveness

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ejdys J., Lulewicz-Sas A., Inteligentna specjalizacja – nowy kierunek polityki regionalnej Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 5.

European Commission, Innovation Union Scoreboard, 2015.

Grosse T.G., Inteligentna specjalizacja w Polsce. Czy potrafimy wykorzystać szansę?, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 10.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014b.

GUS, Nauka i technika w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014b.

GUS, Roczniki statystyczne województw, 2014c.

GUS, Roczniki statystyczne województw, 2015.

Kasperkiewicz W., Perspektywy rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, nr 9.

Kijek A., Lisowski M., Starzyńska W., Innovation Activity of Polish, “Manufacturing Enterprises. International Advances in Economic Research” 2013, Vol. 19, Issue 1.

Koźlak A., Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 46.

Lisowski M., Innovativeness and Competitiveness of Enterprises in Lublin Voivodeship in Aspect of Poland’s Accession to the European Union, [w:] P. Cmela, K. Kuszyński (red.), Statistical Methods in Analyses of Economic Phenomena Under Integration and Globalization, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Łódź 2012.

Markowski T., Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligentne specjalizacje, „Studia KPZK PAN” 2013, t. 155.

Piotrowski S., Konkurencyjność regionalna a innowacyjność i przedsiębiorczość, [w:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcja – strategie – przykłady, PWN, Warszawa 2012.

Stec M., Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 11/12.

Strużycki M. (red.), Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Wołodkiewicz-Donimirski Z., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym, „Studia BAS” 2011, nr 1 (25).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.101
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:13
Data złożenia artykułu: 2016-10-04 19:22:09


Statistics


Total abstract view - 782
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Urszula Wich

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.