Skuteczność wezwań do sprzedaży akcji na polskim rynku kapitałowym

Roman Asyngier

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było zbadanie skuteczności publicznych wezwań do sprzedaży akcji ogłaszanych w latach 2006–2016 na polskim rynku kapitałowym. Analizie została poddana skuteczność wezwań z punktu widzenia wzywającego, średnia wysokość premii oferowanej akcjonariuszom oraz zależność między powodzeniem wezwania a premią za przejęcie. W celu wyodrębnienia możliwie najbardziej jednolitej grupy badawczej brano pod uwagę wezwania zmierzające do osiągnięcia 100% głosów na WZA spółek, ogłaszane przez podmioty niebędące akcjonariuszami lub posiadające niewielkie pakiety akcji spółek. Dokonane analizy nie wykazały, że powodzenie wezwania było uzależnione od oferowanej premii za przejęcie, która wyniosła średnio ponad 20%.


Słowa kluczowe


publiczne wezwania do sprzedaży akcji; przejęcia; premia za przejęcie; przymusowy wykup; polski rynek kapitałowy; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bem J., Bącal G., Premia za kontrolę oferowana w publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji w latach 2006–2013 dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Domański G., Goszczyk M., Nabycie akcji spółki publicznej – obowiązek ogłaszania wezwań, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 4.

Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L 142 z 30 kwietnia 2004; Dz.Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2).

Fundusze emerytalne nie sprzedadzą akcji Magellana w wezwaniu Mediony, po 64 zł za szt., 2016, www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/21347484,fundusze-emerytalne-nie-sprzedadza-akcji-magellana-w-wezwaniu-mediony-po-64-zl-za-szt [data dostępu: 23.11.2016].

Kabaciński B., Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4.

Kowalewski O., Wartość dla akcjonariuszy mniejszościowych w procesie wycofania spółek z obrotu giełdowego, „Bank i Kredyt” 2006, nr 2.

Królik-Kołtunik K., Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, Vol. 49, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.291.

Regucki T., O potrzebie zmian regulacji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji – uwagi na podstawie struktury własności polskich spółek giełdowych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 3.

Regucki T, Regulacja wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji a pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 6.

„Rocznik Giełdowy” 1997–2015.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. 2005, nr 207, poz. 1729 z poźn. zm.).

Rutkowski A., Premie za przejęcia na GPW w Warszawie w latach 2001–2011, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4.

Szyszka A., Studium wydarzeń: reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: klasyczne zasady – nowoczesne metody, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Permedia SA, 2013, www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/12925654,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-permedia-sa [data dostępu: 10.11.2016].

Wezwania do sprzedaży akcji – wycena – wartość spółki. Dyskusja Przeglądu, „Przegląd Corporate Governance” 2011, nr 1.

Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. 1991, nr 35, poz. 155).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.7
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:07
Data złożenia artykułu: 2016-11-28 12:29:40


Statystyki

Widoczność abstraktów - 327
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Roman Asyngier

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.