The Efficiency of Tender Offers for Shares on the Polish Capital Market

Roman Asyngier

Abstract


The purpose of this article was to examine the efficiency of public tender offer for shares on the Polish capital market issued in 2006–2016. The subject of the study was the effectiveness of tender offer from the point of view of the buyer, the average of bid premium and the relationship between a successful takeover and a bid premium for the shareholders. To distinguish the possible most homogeneous research group, the paper considers tender offer for shares meant to achieve 100% of votes at the Issuer’s General Shareholders Meeting, announced by companies which were not shareholders or which had small share packets. The analysis did not show that the success of the tender offer was dependent on offered a bid premium for the takeover, which was more than 20% on average.


Keywords


public tender offers for shares; takeovers; bid premium; squeeze out; Polish capital market; Warsaw Stock Exchange

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bem J., Bącal G., Premia za kontrolę oferowana w publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji w latach 2006–2013 dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Domański G., Goszczyk M., Nabycie akcji spółki publicznej – obowiązek ogłaszania wezwań, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 4.

Dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L 142 z 30 kwietnia 2004; Dz.Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2).

Fundusze emerytalne nie sprzedadzą akcji Magellana w wezwaniu Mediony, po 64 zł za szt., 2016, www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/21347484,fundusze-emerytalne-nie-sprzedadza-akcji-magellana-w-wezwaniu-mediony-po-64-zl-za-szt [data dostępu: 23.11.2016].

Kabaciński B., Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4.

Kowalewski O., Wartość dla akcjonariuszy mniejszościowych w procesie wycofania spółek z obrotu giełdowego, „Bank i Kredyt” 2006, nr 2.

Królik-Kołtunik K., Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, Vol. 49, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.291.

Regucki T., O potrzebie zmian regulacji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji – uwagi na podstawie struktury własności polskich spółek giełdowych, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 3.

Regucki T, Regulacja wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji a pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 6.

„Rocznik Giełdowy” 1997–2015.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. 2005, nr 207, poz. 1729 z poźn. zm.).

Rutkowski A., Premie za przejęcia na GPW w Warszawie w latach 2001–2011, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4.

Szyszka A., Studium wydarzeń: reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: klasyczne zasady – nowoczesne metody, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Permedia SA, 2013, www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/12925654,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-permedia-sa [data dostępu: 10.11.2016].

Wezwania do sprzedaży akcji – wycena – wartość spółki. Dyskusja Przeglądu, „Przegląd Corporate Governance” 2011, nr 1.

Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. 1991, nr 35, poz. 155).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.7
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:07
Data złożenia artykułu: 2016-11-28 12:29:40


Statistics


Total abstract view - 811
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Roman Asyngier

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.