The Reasons for Changes in Business Models of Banks Including in Particular the Tax on Some Financial Institutions and Capital Requirements

Anna Pyka, Monika Klimontowicz

Abstract


Business model of the banks defines their operation, rules applied to their business activity and value for the clients. Business model is not created once and for all. Thus, banks must verify the accepted business models all the time and adjust them to the changing environment and regulatory requirements. This paper is aimed at showing business models of commercial banks and showing reasons for changing the models taking into account market environment (for example, banking tax) and new prudential regulations implemented after the crisis in 2007–2008, paying special attention to capital requirements. 


Keywords


bank; business model; prudential regulations; banking tax; capital requirements

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chesbrough H., Rosenbloom RS., The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-off Companies, “Industrial and Corporate Change” 2002, Vol. 11 (3), DOI: https://doi.org/10.1093/icc/11.3.529.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).

Gajęcki R. (red.), Rozwój firmy. Teoria przedsiębiorstwa. Wprowadzenie, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.

Hryckiewicz A., Kozłowski Ł., Banking Business Models and the Nature of Financial Crisis, “Journal of International Money and Finance” 2016.

Huelsbeck D.P., Merchant K.A., Sandino T., On Testing Business Models, “The Accounting Review” 2011, Vol. 86 (5), DOI: https://doi.org/10.2308/accr-10096.

Jonek-Kowalska I., Identyfikacja wpływu kryzysu subprime na strategie finansowania przedsiębiorstw, [w:] J. Ostaszewski (red.), Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.

Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.

KPMG International, Evolving Banking Regulation. A long Journey Ahead – the Outlook for 2012. Report, Warszawa 2011.

Lueg R., Pedersen M.M., Clemmensen S.N., The Role of Corporate Sustainability in a Low-cost Business Model – A Case Study in the Scandinavian Fashion Industry, “Business Strategy and the Environment” 2015, Vol. 24, DOI: https://doi.org/10.1002/bse.1825.

Magretta J., Why Business Models Matter, “Harvard Business Review” 2002, Vol. 80 (5).

Mergaerts F., Vander Vennet R., Business Models and Bank Performance: A Long-term Perspective, “Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 22, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.12.002.

Michalak A., Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Nawrocki T., Rychlewski J., Zmodyfikowany model oceny stabilności finansowej banku komercyjnego bazujący na koncepcji entropii, [w:] S. Owsiak (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, t. 2, Wydawnictwo WSFiP w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.

Nawrocki T., Żabka A., Działalność innowacyjna spółek giełdowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 11.

Nosowski A., Bankowe modele biznesowe – ewolucja czy innowacja, „Annales UMCS. Sectio H” 2010, Vol. 44, nr 2.

Osterwalder A., Pigneur Y., Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, “Communications of AIS 2005” 2005, Vol. 16.

Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.

Proniewski M., Tarasiuk W., Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Pyka I. (red.), Bankowość komercyjna, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation – CRR).

Seddon P.B., Lewis G.P., Freeman P., Shanks G., The Case for Viewing Business Models as an Abstraction of Strategy, ”Communications of AIS” 2004, Vol. 13.

Teece D.J., Business Models, Business Strategy and Innovation, “Long Range Planning” 2010, No. 43.

UKNF, Raport o sytuacji banków w I półroczu 2016 r., Warszawa 2016.

UKNF, Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, Warszawa 2016.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 2016, poz. 68).

Zaleska M. (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Zott C., Amit R., Massa L., The Business Model: Recent Developments and Future Research, “Journal of Management” 2011, Vol. 37 (4), DOI: https://doi.org/10.1177/0149206311406265.

Zbiejciak M., 4 banki z największą ekspozycją na kredyty we franku szwajcarskim, 2015, http://wiadomosci.stockwatch.pl/4-banki-z-najwieksza-ekspozycja-na-kredyty-we-franku-szwajcarskim,akcje,125742 [data dostępu: 11.12.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.87
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:13
Data złożenia artykułu: 2016-11-28 15:03:59


Statistics


Total abstract view - 1161
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Anna Pyka, Monika Klimontowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.