Fiskalizacja polityki własnościowej państwa polskiego w toku transformacji postkomunistycznej

Piotr Kozarzewski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest poświęcony ewolucji polityki własnościowej państwa polskiego w toku transformacji postkomunistycznej. Autor stara się udowodnić tezę, że charakteryzuje się ona rosnącą fiskalizacją, czyli traktowaniem własności państwowej, głównie z krótkookresowej perspektywy fiskalnej, jako źródła finansowania bieżącej polityki państwa. Przejawia się to w rezygnacji z prywatyzacji jako strategicznego narzędzia transformacji gospodarczej i z polityki właścicielskiej jako narzędzia do przezwyciężenia niedoskonałości mechanizmów rynkowych. Zaobserwowane trendy stwarzają poważne zagrożenia na szczeblu tak mikro, jak i makro, m.in. dla spójności i skuteczności polityki gospodarczej oraz konkurencyjności i perspektyw rozwojowych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Zaobserwowana ewolucja polityki własnościowej ma długoterminowy charakter i tylko w niewielkim stopniu zależy od oficjalnej retoryki kolejnych rządów i koalicji rządzących.


Słowa kluczowe


polityka własnościowa; prywatyzacja; fiskalizm; transformacja postkomunistyczna; Polska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Åslund A., How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia, Cambridge University Press, New York 2007.

Badanie i analiza procesów prywatyzacyjnych w ramach wykonywania planu prywatyzacji na lata 2008–2011. Raport szczegółowy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2011.

Bałtowski M., Państwo szkodzi swoim spółkom, „Rzeczpospolita” 2016, 3 listopada.

Bałtowski M., Kozarzewski P., Formal and Real Ownership Structure of the Polish Economy. State-Owned versus State-Controlled Enterprises, “Post-Communist Economies” 2016, Vol. 28, No. 3, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2016.1196885.

Błaszczyk B., Odwracanie prywatyzacji w Polsce i na Węgrzech, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 4.

Bortolotti B., Faccio M., Reluctant Privatization, “Fondazione Eni Enrico Mattei Nota di Lavoro” 2004, No. 130.

Czapczyński P., Klęska państwa na giełdzie, „Rzeczpospolita” 2016, 3 listopada.

Development of Enterprises of Public Participation and of General Economic Interest in Europe since 1996. CEEP Statistical Review, European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services, Brussels 2000.

Frydman R., Rapaczynski A., Privatization in Eastern Europe. Is the State Withering Away?, CEU Press, Budapest 1994.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eunui/how.do?ataset=gov_10a_ggfa〈=en [access: 13.01.2017].

Jackiewicz: Wygaszamy proces prywatyzacji, „Rzeczpospolita” 2016, 26 lutego.

Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2016 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2015.

Kowalski P., Büge M., Sztajerowska M., Egeland M., State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications, “OECD Trade Policy Paper” 2013, No. 147.

Kozarzewski P., Bałtowski M., Change in the ownership policy paradigm in Poland: state control vs. privatisation, “Acta Oeconomica” 2017, No. 1(67), DOI: http://dx.doi.org/10.1556/032.2017.67.1.1.

Ministry of Treasury, Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, MSP, Warszawa 2013.

Mühlenkamp H., From State to Market Revisited: A Reassessment of the Empirical Evidence on the Efficiency of Public (and Privately-Owned) Enterprises, “Annals of Public and Cooperative Economics” 2015, Vol. 86, No. 4, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/apce.12092.

Prusek T., Ratowanie górnictwa prądem, „Wyborcza.biz” 2016, 17 marca, http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,19778099,ratowanie-gornictwa-pradem.html [access: 14.01.2017].

Senderski M., Inhibited Privatization: A Hurdle Race over Vested Interests, “European Journal of Government and Economics” 2015, Vol. 4, No. 1.

Sponsoring – podstawowy instrument marketingu sportowego. Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, Deloitte, Warszawa 2012.

Szanyi M., The Reversal of the Privatisation Logic in Central European Transition Economies (An Essay), “Acta Oeconomica” 2016, Vol. 66, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.1556/032.2016.66.1.2.

www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data.html [access: 13.01.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.173
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:39
Data złożenia artykułu: 2017-01-19 17:43:58


Statystyki

Widoczność abstraktów - 353
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Piotr Kozarzewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.