Virtualization of Consumption and Its Impact on Development of Prosumption Attitudes among Young Consumers

Wiesława Kuźniar, Tomasz Surmacz, Wiesław Szopiński

Abstract


The ongoing process of consumption virtualization, linked to the development of new technologies and wider access to the Internet contributed to changes in buying patterns. This applies especially to the representatives of Generations Y and Z. The aim of the paper was to identify prosumption attitudes among young consumers, who mainly use the Internet to express their opinions and assessments. The survey conducted in 2017 on a group of 256 young consumers allows us to conclude that in the studied group nearly half of respondents deserve to be called prosumers, of which approximately 15% has already extensive experience in the process of co-creating the brand value. The coming years will bring the severity of active prosumer attitudes, especially among the representatives of Generation Z.

Keywords


prosumer; online shopping; value co-creation; Generations Y and Z

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aniszewska G., Zmiany pokoleniowe a decyzje konsumenckie, „Marketing i Rynek”, 2015, nr 1.

Dejnaka A., Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych, CeDeWu, Warszawa 2013.

Krzepicka A., Współczesny konsument – konsument digitalny, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, nr 255.

Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wyd. Poltext, 2012.

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia, [w:] Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem. Red. Nauk. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 866, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 39, Szczecin 2015.

Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.

Prahalad C.K., Ramaswamy V, The future of competition. Co-Creating Unique Value with Costumers, Harvard Business School Press, Boston MA 2004.

Raport „E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska”, http://magazynhandel.pl/tag/raport-e-commerce-w-polsce-2016-gemius-dla-e-commerce-polska/

Raport Strategiczny. Internet 2015/2016, http://iab.org.pl/badania-i-publikacje/raport-strategiczny-internet-2015-2016/

Tarczydło B., Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45.

Tkaczyk J., Digital Consumer: Trends and Challenges [w:] The Impact of the Digital World on Management and Marketing, red. G. Mazurek, J. Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2016.

Tkaczyk J., Zachowania konsumenckie w środowisku wirtualnym (on-line), [w:] S. Pilarski, M. Awdziej, M. Czaplicka, J. Tkaczyk, K. Zięba, Klient i Marketing, UWM, Olsztyn 2010.

Vargo S.L, Lusch R.F., Evollving to a New Dominant Logic For Marketing, “Journal of Marketing”, 2004, No. 68.

Zajadacz A., Pokolenie X, Y, Z a fenomen turystyki, [w:] Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Red. Nauk. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.143
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:19
Data złożenia artykułu: 2017-02-28 22:56:48


Statistics


Total abstract view - 1610
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Wiesława Kuźniar, Tomasz Surmacz, Wiesław Szopiński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.