Uwarunkowania konsumpcji i zachowań konsumenckich w Polsce w kontekscie procesu globalizacji

Genowefa Sobczyk

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano zmiany w konsumpcji w sektorze polskich gospodarstw domowych zachodzące w kontekście umiędzynarodowienia i globalizacji rynków. Wskazano na cechy, formy i przejawy globalizacji konsumpcji oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne spożycia prywatnego i ich wpływ na kształtowanie się tego spożycia produktów żywnościowych, przemysłowych i usług. Wykorzystano źródła dostępnej statystyki GUS.

Słowa kluczowe


konsumpcja, globalizacja, gospodarstwo domowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Burgiel A., Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.

Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Dąbrowska A. i in., Kompetencje konsumentów – innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa 2015.

Kłosiewicz-Górecka U., Handel detaliczny – zasoby, formaty i tendencje rozwoju, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015,Instytut Badań Rynku , Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, GUS, Warszawa.

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.

Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Roczniki Statystyczne RP za lata 2008-2016, GUS, Warszawa.

Samli A.C., International Consumer Behavior in the 21st Century: Impact on Marketing Strategy Development, Springer Science & Business Media 2012.

Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Świetlik K., Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje, Handel Wewnętrzny 2015 nr 5.

Yip G., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.

Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.

Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.219
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:28
Data złożenia artykułu: 2017-03-09 17:14:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1084
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Genowefa Sobczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.