Perspektywa CSR a cel działania przedsiębiorstwa – studium na przykładzie wybranych spółek

Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala

Streszczenie w języku polskim


Artykuł odnosi się do problemu implementacji założeń koncepcji CSR w przedsiębiorstwach w odniesieniu do sposobu definiowania i komunikowania celu działania. Celem opracowania jest zbadanie sposobu definiowania celu działania w największych spółkach giełdowych zaliczanych do indeksu WIG30. W badaniu zastosowano analizę treści komunikatów, raportów i informacji zamieszczanych na stronach korporacyjnych spółek. Przeprowadzona analiza wykazała, że spółki w bardzo różny sposób definiują cele działania, odnosząc się do kategorii wartości (w różny sposób rozumianej), wybranych kategorii finansowych czy oczekiwań różnych grup interesariuszy. Większość badanych spółek akcentowała wyraźnie kwestie mieszczące się w sferze koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Jednak cele te nie zawsze były artykułowane w sposób bezpośredni, co nie do końca jest adekwatne z punktu widzenia potrzeb informacyjnych interesariuszy spółek.


Słowa kluczowe


cele przedsiębiorstwa; odpowiedzialność społeczna; teoria akcjonariuszy; teoria interesariuszy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bosch-Badia M.T., Montllor-Serrats J., Tarrazon M.A., Corporate Social Responsibility from Friedman to Porter and Kramer, “Theoretical Economics Letters” 2013, Vol. 3, DOI: https://doi.org/10.4236/tel.2013.33A003.

Doś A., Błach J., Rola przedsiębiorstwa w makrosystemie społeczeństwo – gospodarka – środowisko w świetle analizy raportów rocznych na przykładzie wybranych spółek sektora paliwowego, [w:] D. Dziawgo, G. Borys (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: gospodarka – etyka – środowisko, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 329.

Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011.

Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, PWN, Warszawa 2011.

Evan W.M., Freeman R.E., Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji „udziałowców zewnętrznych”: kapitalizm kantowski, [w:] G. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.

Friedman M., The Social Responsibility of Business it to Increase Its Profits, “The New York Times Magazine”, 13 September 1970.

Grant J.L., Foundations of Economic Value Added, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.

Herman A., Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015, nr 2.

Hsieh H., Shannon S.E., Three approaches to qualitative content analysis, “Qualitative Health Research” 2005, No. 15(9).

Jensen M.C., Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function, “Journal of Applied Corporate Finance” 2001, Vol. 14(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2001.tb00434.x.

Lazonick W., O’Sullivan M., Maximizing shareholder value: A new ideology for corporate governance, “Economy and Society” 2000, No. 29(1).

Łukasik G. (red.), Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2013.

Porter M.E., Kramer M.R., Creating Shared Value, “Harvard Business Review” 2011, Vol. 89(1).

Porter M.E., Kramer M.R., Strategy & Society, the Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, “Harvard Business Review” 2006, Vol. 84(12).

Porter M.E., Kramer M.R., The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, “Harvard Business Review” 2002, Vol. 80(9).

Pratt S.P., Grabowski R.J., Cost of Capital. Applications and Examples, John Wiley & Sons, Hoboken 2014, DOI: https://doi.org/10.1002/9781118846780.

Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.

Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.

Smith J.H., The Shareholder vs. Stakeholder debate, “MIT Sloan Management Review” 2003, Vol. 44.

Szablewski A., Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.

Thomsen S., Corporate Values and Corporate Governance, “Corporate Governance” 2004, Vol. 4(4), DOI: https://doi.org/10.1108/14720700410558862.

Wrońska E., Model przedsiębiorstwa, system nadzoru korporacyjnego a tworzenie wartości dla akcjonariuszy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, red. A. Herman, J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.25
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:27
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 14:25:32

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.