Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług

Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka

Streszczenie w języku polskim


Jednym z istotnych problemów dotyczących finansów przedsiębiorstw są reguły kształtowania struktury kapitału. Mimo wielu badań brak jest jednoznacznego rozstrzygnięcia, która z teorii najlepiej wyjaśnia zachowania przedsiębiorstw. Celem opracowania jest weryfikacja wpływu na strukturę kapitału przedsiębiorstw udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, wielkości i wzrostu przedsiębiorstwa, jego rentowności, płynności i nieodsetkowej tarczy podatkowej. Wpływ ten badano za pomocą liniowych modeli panelowych. Dane do analiz pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, należących do sektora usług w latach 1998–2012. Ustalono, że udział długu w strukturze finansowania maleje wraz ze wzrostem udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, wielkości przedsiębiorstwa oraz jego rentowności. Zależność dodatnią stwierdzono dla nieodsetkowej tarczy podatkowej. Wpływ pozostałych czynników był nieistotny. Wynika z tego, że kształtowanie struktury kapitału badanych przedsiębiorstw najlepiej objaśnia teoria hierarchii źródeł finansowania.


Słowa kluczowe


struktura kapitału; determinanty struktury kapitału; finansowanie; finanse przedsiębiorstw; teoria hierarchii źródeł finansowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abeywardana N.L.E., Banda Y.K.W., Impact of Observable Determinants and Unobservable Effect on Capital Structure: Evidence from Quoted Public Manufacturing Companies in Sri Lanka, “International Journal of Business & Management” 2015, Vol. 3(6).

Błach J., Ewolucja teorii struktury kapitału, „Finanse” 2009, nr 1.

Cambell K., Jerzemowska M., Capital Structure Decisions Made by Companies in a Transitional Economy: The Case of Poland, [w:] D. Zarzecki (ed.), Financial Management. Objectives – Organization – Tools, FRR in Poland, Warsaw 2001.

Cortez M.A., Susanto S., The Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Japanese Manufacturing Companies, “Journal of International Business Research” 2012, Vol. 11, No. 3.

Czerwonka L., Jaworski J., Determinanty struktury kapitału. Przegląd literatury, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (w druku).

Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2003.

Huang R., Ritter J.R., Testing Theories of Capital Structure and Estimating the Speed of Adjustment, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2009, Vol. 44, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109009090152.

Imtiaz F., Mahmud K., Mallik A., Determinants of Capital Structure and Testing of Applicable Theories: Evidence from Pharmaceutical Firms of Bangladesh, “International Journal of Economics and Finance” 2016, Vol. 8, No. 3.

Jensen M.C., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, “American Economic Review” 1986, Vol. 76, No. 2.

Jerzemowska M., Hajduk A., Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, nr 2(938).

Kędzior M., Capital Structure in EU Selected Countries – Micro and Macro Determinants, “Argumenta Oeconomica” 2012, No. 1(28).

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

Mazur K., The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, “International Advances in Economic Research” 2007, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s11294-007-9114-y.

Myers S.C., Majluf N.S., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors do not have, “Journal of Financial Economics” 1984, No. 13.

Nejad N.R., Wasiuzzaman S., The Empirical Analysis of Capital Structure Determinants – Evidence From Malaysia, “Engineering and Technology” 2013, No. 74.

Rajan R.G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, “Journal of Finance” 1995, Vol. 50, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x.

Rauh J.D., Sufi A., Capital Structure and Debt Structure, “Review of Financial Studies” 2010, Vol. 23, No. 12, DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhq095.

Wilimowska Z., Wilimowski M., Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.133
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:36
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 16:12:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.