Finanse instytucjonalne

Jan Krzysztof Solarz

Streszczenie w języku polskim


Transformacja instytucji ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju. Właściwa macierz instytucjonalna zawiera nawyki, organizacje, regulacje, potencjał i bodźce. Przykładem udanej macierzy instytucjonalnej było stworzenie w Holandii rynku obsługującego Republikę Kupiecką. System finansowy jest zakorzeniony i współzależny od instytucji zarówno ekonomicznych, jak i pozostałych. Celem artykułu jest przedstawienie logiki ewolucji systemów finansowych w Holandii i Japonii na przestrzeni ostatnich 500 lat. Tego typu perspektywa instytucjonalna z natury rzeczy wykracza poza Konsensus Waszyngtoński w nauce o finansach. Sumując, jedynie finanse instytucjonalne mogą stanowić dobrą podstawę do zarządzania ryzykiem finansowym codzienności. Ono nie odbywa się w próżni społecznej i kulturowej.


Słowa kluczowe


NEI; teoria finansów; długie trwanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerowicz L., Institutional systems and economic growth, [w:] A. Aslund, M. Dabrowski (eds.), Challenges of Globalization: Imbalances and Growth, Peter G. Peterson Institute of International Economics, Washington D.C. 2008.

Balcerowicz L., Rzońca A., Zagadki wzrostu gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Cantoni D., Dittmar J., Yuchtman N., Religious competition and reallocation: The political economy of secularization and the protestant reformation, “NBER Working Paper” 2017, No. 23934.

D’Acunto F., Prokopczuk M., Weber M., Historical anti-Semitism, ethnic specialization, and financial development, “NBER Working Paper” 2017, No. 23785.

Davis A.E., Money as a Social Institution. The Institutional Development of Capitalism, Routledge, London 2017.

Dell M., Olken B.A., The Development effects of the extractive colonial economy: The Dutch cultivation system in Java, “NBER Working Paper” 2017, No. 24009.

Dzionek-Kozłowska J., Koncepcja path dependence, czyli trajektorie rozwojowe w życiu gospodarczym, [w:] J. Dzionek-Kozłowska (red.), Instytucje i transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Ferguson N., Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700–2000, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2015.

Godłów-Legiędź J., Instytucje i koszty transakcji jako podstawowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, [w:] J. Dzionek-Kozłowska (red.), Instytucje i transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Gomułka S., Instytucje a mechanizm długo- i średniookresowego wzrostu gospodarczego w skali globalnej, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 3.

Greenberg J.B., Park T.K., Hidden Intersts in Credit and Finance. Power, Ethics, and Social Capital across the Last Millennium, Lexington Books, London 2017.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2012.

Kula M., Trzeba mieć pieniądze, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2014.

Maddison A., Contours of the World Economy, I-2030 AD, Oxford University Press, Oxford 2007.

Murray J.M., Burgia kolebka kapitalizmu 1280–1390, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

North D.C., The New Institutional Economics, “Journal of Institutional and Theoretical Economics” 1986, Vol. 142(1).

Polanyi K., The Livelihood of Man, Academic Press, New York 1977.

Prokurat S., Indonezja 1600–2000. Instytucje i idee oraz ich wpływ na biedę i bogactwo narodu, CeDeWu, Warszawa 2016.

Roland G., Transition: An evolutionary-institutional perspective, „Gouvernance Mondiale” 2003, No. 14.

Rudolf S., Rola zmiany instytucjonalnej w procesie polskiej transformacji, [w:] S. Rudolf (red.), Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2015.

Rudolf S. (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2016, nr 48.

Solarz J.K., Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych Holandii i Japonii, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków–Legionowo 2017.

Solarz J.K., Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Sopoćko A., Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Williamson O., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, University of Illinois at Urbana-Champaign’s, 1985.

Ząbkowicz A., Znaczenie niektórych cech układu instytucjonalnego (enforcement, embeddness) dla awansu ekonomicznego, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa Ekonomia Instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.399
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:22
Data złożenia artykułu: 2017-04-06 21:37:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jan Krzysztof Solarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.