Ocena systemów podatkowych państw Unii Europejskiej w świetle wypełniania zasad podatkowych

Sławomir Franek, Adam Adamczyk

Streszczenie w języku polskim


Najczęściej analizowanym aspektem zróżnicowania i dynamiki systemów podatkowych jest ich struktura oraz wpływ na takie parametry ekonomiczne, jak wzrost gospodarczy czy poziom bezrobocia. W niniejszym artykule zwrócono uwagę natomiast na przestrzeganie zasad podatkowych, które od czasów A. Smitha stanowią instytucjonalne ramy opodatkowania. Stąd też celem opracowania jest ocena funkcjonowania systemów podatkowych wybranych państw UE w odniesieniu do formułowanych w literaturze zasad podatkowych. Dla każdej z czterech klasycznych zasad podatkowych zaproponowano miary pozwalające na ocenę ich wypełniania. Pozwoliło to stworzyć ranking krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia wypełniania tych zasad. Wykorzystano w tym celu syntetyczny miernik rozwoju.


Słowa kluczowe


systemy podatkowe; zasady podatkowe; analiza wielowymiarowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.

Gajl N., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1986.

Dioda L., Structural determinants of tax revenue in Latin America and the Caribbean, 1990–2009, ECLAC, Mexico 2012.

European Commission, Taxation Reforms Database, http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/legacy/reformSearch.html [dostęp: 07.07.2017].

Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. 3, Oficyna, Warszawa 2010.

Heady C., Optimal Taxation as a Guide to Tax Policy: A Survey, “Fiscal Studies” 1993, Vol. 14, No. 1.

Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.

Niesiobędzka M., Relacje państwo – podatnik jako predyktory moralności podatkowej, „Psychologia Społeczna” 2009, t. 43(11).

OECD, Tax Administration Database, www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/database [dostęp: 07.07.2017].

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

Pączkowska A., Walczak M., Polski system podatkowy w kontekście zasad podatkowych A. Smitha, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, SGH, Warszawa 2015.

Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1996.

Schneider F., Shadow Economies Database, https://knoema.com/atlas/sources/Friedrich-Schneider [dostęp: 07.07.2017].

World Bank, Paying Taxes Database, www.doingbusiness.org [dostęp: 07.07.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.115
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:35
Data złożenia artykułu: 2017-04-07 00:16:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Sławomir Franek, Adam Adamczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.