Determinanty i metodologia wyboru modelu łączenia działalności spółek komunalnych (na przykładzie MPO i KHK)

Elżbieta Kubińska, Magdalena Łojewska, Mariusz Andrzejewski, Jakub Bator

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono różne modele działania spółek komunalnych MPO Sp. z o.o. i KHK SA oraz zaproponowano metodę wyboru optymalnego rozwiązania za pomocą analizy wielokryterialnej. Jako kryteria mające wpływ na realizację i funkcjonowanie modelu uwzględniono aspekty formalno-prawne, aspekty podatkowe, analizę finansową, zarządzanie odpadami, aspekt społeczny oraz doświadczenie podmiotów. Zaproponowane kryteria mają charakter zarówno ilościowy (np. analiza finansowa), jak i jakościowy (np. odbiór społeczny). Na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej warianty polegające na aporcie udziałów MPO Sp. z o.o. do KHK SA oraz połączenie spółek przez przejęcie okazały się optymalnym rozwiązaniem.


Słowa kluczowe


spółki komunalne; fuzje i przejęcia; analiza wielokryterialna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambukita E., Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2014, z. 67.

Andrzejewski M., Furman W., Grabiński K., Kędzior M., Kubińska E., Łojewska M., Rosiek K., Ekspertyza dotycząca modelu przejęcia spółki MPO Sp. z o.o. przez KHK S.A., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016.

Błaszczyk T., Trzaskalik T., Wielokryterialne planowanie projektów, „Decyzje” 2007, nr 7.

Cieślukowski M., Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Czerwonka L., Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 4(723).

Ejersbo N., Structural changes in Danish municipalities as part of a changing public sector, “Public Productivity” 1996, Vol. 18, No. 2.

Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.

García-Marmolejo G., Escalona-Segura G., Van Der Wal H., Multicriteria Evaluation of Wildlife Management Units in Campeche, Mexico, “Journal of Wildlife Management” 2008, Vol. 72, No. 5, DOI: https://doi.org/10.2193/2006-050.

Hook J.C., Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, Liber, Warszawa 2002.

Jagoda H., Haus B., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.

Krzysztofek A., Fuzja, wrogie przejęcie – sposób na rozwój przedsiębiorstwa? Na przykładzie Vistula S.A., Wólczanka S.A., Galeria Centrum Sp. z o.o., W. Kruk S.A., „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2013, nr 1.

Lee Min-Yang A., Braden J.B., Examining Mergers in Small CWSs: The Role of Regulatory Compliance, “Journal – American Water Works Association” 2008, Vol. 100, No. 11.

Linde B., Schalk R., Experience of the Employment Relationship after a Merger, “Management Revue” 2006, Vol. 17, No. 4.

Raju K.S., Pillai C.R.S., Multicriterion decision making in performance evaluation of an irrigation system, “European Journal of Operational Research” 1999, Vol. 112, DOI: https://doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00007-1.

Rozwadowska B., Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie)powodzeniem, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.

Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2000.

Szczepankowski P.J., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.

Uchwała nr XCI/588/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 sierpnia 1993 r.

Uchwała nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.183
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:40
Data złożenia artykułu: 2017-04-07 15:27:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Elżbieta Kubińska, Magdalena Łojewska, Mariusz Andrzejewski, Jakub Bator

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.