Obciążenie podatkiem od towarów i usług przedsiębiorstw. Wybrane problemy na podstawie badań

Teresa Famulska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest próba oceny funkcjonowania podatku od towarów i usług jako obciążenia przedsiębiorstw na podstawie badań. W rozważaniach autorka zmierza do rozpoznania mankamentów w obowiązującym systemie podatku od towarów i usług z perspektywy doświadczeń przedsiębiorstw oraz do zidentyfikowania zakresu korzystania przez przedsiębiorstwa z wybranych rozwiązań opcjonalnych, które stosowane są w konstrukcji rozpatrywanego podatku. W postępowaniu badawczym zastosowano metodę badań ankietowych (wywiadu bezpośredniego). Zgromadzony materiał poddano wielostronnej analizie, która uprawniła do sformułowania określonych ocen i wniosków.


Słowa kluczowe


podatek od towarów i usług; obciążenie podatkowe przedsiębiorstw; rozwiązania opcjonalne w podatku od towarów i usług

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Famulska T. (red.), Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.

Famulska T., Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego, „Annales UMCS. Sectio H” 2016, nr 1, DOI: https://10.17951/h.2016.50.1.579.

Lasiński-Sulecki K., Zmiany w VAT (1), „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2.

Nita A., Konsensualne kształtowanie powinności podatkowej w wyniku wyboru opcji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012, nr 1.

Olchowicz I. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.

Stiller W., Neutralność podatku od wartości dodanej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273.

Ustawa z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.).

Zubrzycki J., Leksykon VAT, t. 1, Unimex, Wrocław 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.85
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:32
Data złożenia artykułu: 2017-04-19 08:43:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Teresa Famulska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.