Negative Equity in the Business and Going Concern Assumption

Joanna Bereżnicka

Abstract


The paper analyzes the financial situation of enterprises, which had negative equity in the period 2012–2015 in the context of their continued activity. Profitability and debt ratios and repayment periods indicated a very unfavorable financial situation. According to the legal provisions, these companies should be bankrupt (liquidated) but they still function, unfortunately, increasing the shortage of equity by systematic debt, which puts creditors in a very difficult situation.


Keywords


equity; going concern assumption; debt

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barburski J., Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Eliot B., Eliot J., Financial Accounting and Reporting, Bell&Bain Ltd., Glasgow 2005.

Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustania wyniku finansowego, „Rachunkowość ZR” 2002.

Hendriksen E.A., Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.

Kumor I., Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80).

Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw – dysfunkcje, ich przyczyny, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 2(13).

Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków 2005.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.

Szulc M., Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych, [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016, poz. 1047).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.17
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:26
Data złożenia artykułu: 2017-04-19 13:33:09


Statistics


Total abstract view - 623
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Joanna Bereżnicka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.