Ujemny kapitał własny w przedsiębiorstwie a kontynuacja działalności

Joanna Bereżnicka

Streszczenie w języku polskim


W artykule przeprowadzono analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, które charakteryzowały się ujemnym kapitałem własnym w okresie 2012–2015 w kontekście kontynuowania przez nie działalności. Wskaźniki rentowności i zadłużenia oraz okres spłaty długów wskazywały na bardzo niekorzystną sytuację finansową. Zgodnie z zapisami prawnymi przedsiębiorstwa te powinny być postawione w stan upadłości (likwidacji), ale nadal funkcjonują, niestety powiększając niedobory kapitału własnego przez systematyczne zadłużanie się, co stawia wierzycieli w bardzo trudnej sytuacji.


Słowa kluczowe


kapitał własny; kontynuacja działalności; zadłużenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barburski J., Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.

Eliot B., Eliot J., Financial Accounting and Reporting, Bell&Bain Ltd., Glasgow 2005.

Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustania wyniku finansowego, „Rachunkowość ZR” 2002.

Hendriksen E.A., Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.

Kumor I., Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80).

Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw – dysfunkcje, ich przyczyny, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 2(13).

Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków 2005.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.

Szulc M., Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych, [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016, poz. 1047).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.17
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:26
Data złożenia artykułu: 2017-04-19 13:33:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Joanna Bereżnicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.