Instytucja zwrotu podatku akcyzowego a jego wydajność fiskalna

Edyta Sygut

Streszczenie w języku polskim


Podatek jako świadczenie publicznoprawne ma charakter bezzwrotny. Na gruncie prawa podatkowego instytucja zwrotu podatku stosowana jest m.in. jako instrument wprowadzający preferencję podatkową. Celem artykułu jest prezentacja i analiza instytucji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w świetle rozwiązań krajowych i unijnych jako preferencji podatkowej oraz określenie oddziaływania instytucji zwrotu podatku akcyzowego na jego wydajność fiskalną. Analizą objęto akty prawne, literaturę i dane empiryczne dotyczące wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej według rozliczeń przekazanych przez wojewodów w latach 2009–2014.


Słowa kluczowe


podatek akcyzowy; zwrot podatku; preferencje podatkowe; wydajność fiskalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burman L.E., Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant?, “National Tax Journal” 2003, No. 2 (September), http://webarchive.urban.org/UploadedPDF/410813_NTA_Tax_Expenditure.pdf [dostęp: 23.02.2017].

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L 283).

Dziemanowicz R., Raport tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 3.

Gajl N., Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

Lasiński-Sulecki K. (red.), Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Popławski M., Instytucja zwrotu podatku. Charakter prawny i funkcjonowanie, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Roczniki Statystyczne Rolnictwa GUS za lata 2013–2015.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1339).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2013, poz. 789).

Sygut E., Wydajność fiskalna a przedmiot i podstawa opodatkowania podatku akcyzowego, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski (red.), Finanse publiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 403.

Tegler E., Preferencje podatkowe (wybrane aspekty teoretyczne i prawne), „Rocznik Nauk Prawnych” 1998, t. 8, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/download/1841/1956 [dostęp: 23.02.2017].

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015, poz. 613 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1340 z późn. zm.).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej, druk nr 284, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/640E5C9FE3EB9F0DC125710D00387330/$file/284.pdf [dostęp: 23.01.2017].

Wilkinson M., Taxation, MacMillan, London 1992, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-21989-6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.303
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:49
Data złożenia artykułu: 2017-04-20 14:14:09

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Edyta Sygut

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.