Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce

Kamila Stańczak-Strumiłło

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano oceny rozwoju pracowniczych programów emerytalnych tworzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2006–2015. Przedstawiono charakterystykę dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego, opis regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania PPE w Polsce oraz analizę zmian podstawowych wielkości opisujących rynek PPE. Wskazano również udział TFI w tym rynku.


Słowa kluczowe


pracownicze programy emerytalne; towarzystwa funduszy inwestycyjnych; dobrowolne oszczędności emerytalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


IZFA, Raport roczny IZFA, Warszawa 2006–2015, www.izfa.pl/pl/72,raporty-roczne-o-rynku-fi.html [dostęp: 05.03.2017].

KNF, Biuletyny roczne. Rynek PPE, Warszawa 2006–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_roczne/roczne_ppe.html [dostęp: 05.03.2017].

KNF, Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy, Warszawa 2016, www.knf.gov.pl/Images/Sektor_funduszy_emerytalnych_w_Polsce_2016_tcm75-47307.pdf [dostęp: 10.03.2017].

Kopeć A., Wojewódka M., Pracownicze programy emerytalne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.

OECD, Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds, 2015, www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2015-Survey-Investment-Regulation-Pension-Funds.pdf [dostęp: 05.03.2017].

OECD, Pension Funds Investment in Infrastructure. A Survey, International Futures Programme Project on Strategic Transport Infrastructure to 2030, 2011, www.oecd.org/futures/infrastructureto2030/48634596.pdf [dostęp: 05.03.2017].

Rutecka J., Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 342.

Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 932).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2004, nr 116, poz. 1207).

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1896).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.433
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:24
Data złożenia artykułu: 2017-04-20 15:25:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamila Stańczak-Strumiłło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.