Wpływ zmian stawek podatków pośrednich na inflację w wybranych krajach UE

Anna Moździerz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest rozpoznanie, w jakim stopniu w krajach UE poziom wskaźnika cen był kształtowany pod wpływem zmian stawek podatków pośrednich. W celu porównywalności danych analizę przeprowadzono w oparciu o zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) oraz zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (HICP-CT). Do pogłębionych analiz, mających na celu rozpoznanie wprowadzonych zmian stawek VAT i podatku akcyzowego, wybrano sześć krajów, dla których różnica między HICP a HICP-CT była najwyższa: Rumunia, Węgry, Grecja i kraje nadbałtyckie. Obserwacją objęto dekadę 2007–2016. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że struktura systemu podatkowego, z wysokim udziałem podatków pośrednich, wyposaża władze fiskalne w istotne możliwości kształtowania poziomu cen.


Słowa kluczowe


podatki pośrednie; inflacja; HICP; HICP przy stałych podatkach

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ciżkowicz M., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. Alternatywne mierniki inflacji, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa 2012.

EBC, Biuletyn miesięczny EBC, Frankfurt nad Menem, marzec 2011.

European Commission, Excise duty tables, European Commission, DG Taxation and Customs Union Tax Policy, Brussels, July, REF 1.025, 2007, http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_enhtm# [access: 13.02.2017].

European Commission, Excise duty tables, European Commission, DG Taxation and Customs Union Tax Policy, Brussels, January, REF 1.034, 2012, http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_enhtm# [access: 13.02.2017].

European Commission, Excise duty tables, European Commission, DG Taxation and Customs Union Tax Policy, Brussels, January, REF 1045 rev 1, 2016, http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_enhtm# [access: 13.02.2017].

European Commission, Taxation Trends in the European Union, Data for The EU Member States, Iceland and Norway, DG Taxation and Customs Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016a.

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [access: 12.02.2017].

Friedman M., The Role of Monetary Policy, “The American Economic Review” 1968, Vol. 58(1).

Jabłecka A., Jędrzejowicz T., Wpływ zmian inflacji na finanse publiczne i politykę fiskalną w Polsce, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa 2015.

Koutsouvelis P., Papastathopoulos A., The Effects of Indirect Taxes on Consumer Prices: Empirical Evidence for Greece, “Advances in Management & Applied Economics” 2013, Vol. 3, No. 1.

Laidler D., Parkin M., Inflation: A Survey, “The Economic Journal” 1975, Vol. 85(340), DOI: https://doi.org/10.2307/2230624.

Moździerz A., Kraje Grupy Wyszehradzkiej, [w:] S. Owsiak (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2016.

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

Quah D., Vahey S.P., Measuring Core Inflation, “The Economic Journal” 1995, Vol. 105(432), DOI: https://doi.org/10.2307/2235408.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/792 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (Dz.Urz. UE nr L 135/11).

Woźniak P., Inflacja bazowa, CASE, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.257
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:46
Data złożenia artykułu: 2017-04-21 15:32:38


Statystyki

Widoczność abstraktów - 739
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Moździerz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.