Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej

Wojciech Lichota

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest dokonanie próby weryfikacji modeli analizy dyskryminacyjnej, które składają się nie więcej niż z czterech wskaźników analizy finansowej, na przykładzie 16 przedsiębiorstw. Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość modeli właściwie odwzorowała kondycję finansową przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy dany model został opracowany kilka czy kilkanaście lat temu. Autor sugeruje jednak, by do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw stosować również inne dostępne modele analizy finansowej.


Słowa kluczowe


analiza dyskryminacyjna; modele wczesnego ostrzegania; sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altman E.I., Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm. Jak przewidzieć upadłość i jej uniknąć, jak analizować i inwestować w zadłużenie firm zagrożonych, CeDeWu, Warszawa 2007.

Bombiak E., Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej” 2010, z. 86.

Ciesielski P., Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce, „Rachunkowość” 2005, nr 8.

Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996.

Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.

Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody ich prognozowania, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria II” 1998, z. 153.

Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6.

Hołda A., Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych – koncepcja wartości średnich, „Monitor Rachunkowości i Finansów” 2002, nr 1.

Jagiełło R., Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, NBP, Warszawa 2013.

Jajuga K., Statystyczne modele wczesnego ostrzegania – metody formalne, „Barometr Regionalny” 2006, nr 6.

Kitowski J., Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 59.

Korol T., Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Lichota W., Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 440.

Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.

Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.

Prusak B., Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998–2002, [w:] D. Appenzeller (red.),Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2004, z. 49.

Tymoszuk M., Skuteczność modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw a upływ czasu – porównanie popularnych polskich modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej z modelem zbudowanym przez autorkę, [w:] A. Adamska, E. Mączyńska (red.), Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2013.

Wajda P., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw, „Przegląd Corporate Governance” 2009, nr 1.

Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2000.

Wysocki F., Kozera A., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, „Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2012, nr 4(26).

Zielińska-Sitkiewicz M., Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji firm deweloperskich, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2012, t. 13/3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.217
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:43
Data złożenia artykułu: 2017-04-22 11:41:57

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Wojciech Lichota

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.