Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego?

Krzysztof Kluza

Streszczenie w języku polskim


Od 2013 r. kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stopniowo się poprawia. Ich zadłużenie w relacji do dochodów maleje oraz istotnie poprawiają się wskaźniki obrazujące zdolność do jego spłaty. Analiza kategorii JST wskazuje, iż postęp ten nie jest równomierny. Najskromniejszy jest on w miastach na prawach powiatu. Limit ustawowy z art. 243 stworzył im przestrzeń do zwiększenia zadłużenia, któremu nie towarzyszył odpowiedni wzrost nadwyżek operacyjnych. Na koniec 2015 r. około 15% miast na prawach powiatu charakteryzowało się alarmującymi wskaźnikami zadłużenia i ekspozycją na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Różnice między liczną grupą JST o dobrym profilu ryzyka a najsłabszymi JST pogłębiają się też w gminach wiejskich i powiatach. W efekcie, pomimo poprawy średnich parametrów finansowych dla sektora JST, kilkadziesiąt podmiotów pozostaje w sytuacji finansowej trudniejszej niż w latach 2011–2012.


Słowa kluczowe


jednostki samorządu terytorialnego; analiza wskaźnikowa; zadłużenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Crouhy M., Galai D., Mark R., Credit Rating Systems, [w:] Risk Management, McGraw Hill Professional, New York 2000.

Czy polskim miastom grozi bankructwo?, 03.03.2017, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/zadluzenie-miast-w-polsce-czy-grozi-im-bankructwo/4svd63 [dostęp: 10.05.2017].

Dworakowska M., Finance of local government units, [w:] A. Alińska (ed.), Public Finance in Poland, SGH Publishing House, Warsaw 2016.

Dylewski M., Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST, [w:] B. Filipiak (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.

Filipiak B., Płynność finansowa JST wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 802.

FITCH, International Local and Regional Governments Rating Criteria, FITCH Ratings, August 2012.

Galiński P., Ryzyko obsługi JST z perspektywy działalności banków komercyjnych, „Annales UMCS. Sectio H” 2013, nr 3.

Kata R., Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 4(76).

Kluza K., Financial Innovation in Local Governments as a Response to the Deterioration of their Risk Profile and Legislative Changes: The case of Poland, “The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal” 2016a, No. 21(1).

Kluza K., Sustainability of Local Government Sector Debt. Evidence from Monte-Carlo Simulations, “Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2016b, Vol. 14, No. 1.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

Palepu K., Healy P., Bernard V., Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements, Text and Cases, Thomson South-Western, Mason OH 2004.

Peterson G., Measuring Local Government Credit Risk and Improving Creditworthiness, Prepared for World Bank, March 1998.

S&P, Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, Standard & Poor’s Ratings Services, June 2014.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UFP) (Dz.U. nr 150, poz. 1240 ze zm.).

Zadłużenie Wrocławia – pilny i poważny problem, http://wiadomosci.onet.pl/tablica/zadluzenie-wroclawia---pilny-i-powazny-problem,2147,1280356,142902502,watek.html [dostęp: 10.05.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.143
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:37
Data złożenia artykułu: 2017-04-22 16:16:17

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Krzysztof Kluza

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.