Funkcjonowanie strefy franka CFA – wstęp do krytycznej analizy

Krystyna Mitręga-Niestrój

Streszczenie w języku polskim


Strefa franka CFA stanowi wyjątkowy w skali świata przykład ugrupowania integracyjnego opartego na współpracy monetarnej oraz gospodarczej, łączącego państwa różnorodne, jednak mające ważną cechę wspólną, a mianowicie w przeszłości stanowiły one część francuskiego imperium kolonialnego. Funkcjonowanie strefy franka CFA ma przyczyniać się do wzrostu gospodarczego oraz stabilności pieniężnej i finansowej w państwach członkowskich. Krajowe gospodarki charakteryzują liczne słabości strukturalne oraz instytucjonalne. Większość krajów strefy franka CFA należy do grupy najuboższych i najmniej rozwiniętych państw świata. O ile w przypadku stóp inflacji badanym państwom udało się utrzymać stopy inflacji w wymaganej kryteriami konwergencji granicy i cechuje je ogólnie duża spójność w kształtowaniu się stopy inflacji, o tyle kraje te różnią się pod względem kształtowania się tempa wzrostu PKB oraz sald na rachunku bieżącym bilansu płatniczego. Ponadto WAEMU oraz CAEMC – unie funkcjonujące w ramach strefy franka CFA – charakteryzuje m.in. niskie zróżnicowanie struktury produkcji i eksportu, niski poziom handlu wewnątrzunijnego, niska mobilność siły roboczej, niski stopień integracji rynków finansowych oraz brak wspólnej polityki fiskalnej.


Słowa kluczowe


strefa franka CFA; Unia Gospodarcza i Walutowa Afryki Zachodniej; Wspólnota Gospodarcza i Walutowa Afryki Środkowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AfDB, OECD, UNDP, African Economic Outlook, Sustainable Cities and Structural Transformation, OECD Publishing, Paris 2016.

African Business Magazine, A Brief History of the CFA Franc, 19.02.2012, http://africanbusinessmagazine.com/uncategorised/a-brief-history-of-the-cfa-franc [dostęp: 27.02.2017].

Allen F., Giovannetti G., The effects of the financial crisis on Sub-Saharan Africa, “Review of Development Finance” 2011, Vol. 1(1).

Banque de France, Note d’information de la Zone franc, 2015a, www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/02/01/ni-zf-2015-08.pdf [dostęp: 15.02.2017].

Banque de France, The CFA franc zone, 2015b, https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/816153_fiche_zone-franc.pdf [dostęp: 15.02.2017].

Banque de France, The franc zone. Fact sheet, 2010.

Blouet B., Geopolitics and Globalization in the Twentieth Century, Reaktion Books, London 2001.

Coppola F., In Africa: Understanding the CFA Franc and its Foreign Exchange Rate Impact, in Africa: Understanding the CFA Franc and its Foreign Exchange Rate Impact, 08.12.2016, www.americanexpress.com/us/content/foreign-exchange/articles/cfa-franc-and-its-foreign-exchange-rate-impact [dostęp: 03.03.2017].

Czernichowski K., Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu, Warszawa 2010.

Human Development Report 2016. Human Development for Everyone, United Nations Development Programme, United Nations, New York 2016.

IMF, Central African Economic and Monetary Community (Cemac) Common Policies of Member Countries Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director, Country Report 2016, No. 16/277.

Körner H., The Franc Zone of West and Central Africa. A Satellite System of European Monetary Union, “Intereconomics” 2002 (July/August), DOI: https://doi.org/10.1007/BF02930213.

Młodkowski P., Integracja monetarna i zarządzanie rezerwami walutowymi, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 9.

Ndongo D., Francophone Africa: the Polemic over the CFA Franc, 18.09.2016, http://thecorner.eu/world-economy/francophone-africa-the-polemic-over-the-cfa-franc/57828 [dostęp: 05.03.2017].

Strauss-Kahn M.-O., Regional currency areas: a few lessons from the experiences of the Eurosystem and the CFA franc zone, “BIS Papers” 2010, No. 17.

Szklarz R., W świecie nie brak udanych unii walutowych, 22.06.2012, www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/w-swiecie-nie-brak-udanych-unii-walutowych [dostęp: 03.03.2017].

http://data.imf.org [dostęp: 15.02.2017].

http://data.worldbank.org [dostęp: 15.02.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.247
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:45
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 10:13:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Krystyna Mitręga-Niestrój

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.