Evaluation of Investment Expenditure of Voivodeship Self-Governments in the Light of the Risk of Implementation of Tasks

Beata Filipiak

Abstract


The purpose of the article is to assess the extent of discrepancies between planned and implemented investment expenditures and to determine if there is a systematic change in the level of nonconformity of planned and realized investments expenditures in LGs. In this article there will be made conclusions about the risk of investment projects performed by the voivodeship self-government units. The author used the method of comparative analysis and descriptive statistics.


Keywords


public economics; state and local budget and expenditures; financial risk and risk management

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bock K., Trück S., Assessing Uncertainty and Risk in Public Sector Investment Projects, “Technology and Investment” 2011, No. 2.

Czempas J., Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004–2009), „Finanse Komunalne” 2010, nr 9.

Czempas J., Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.

Filipiak B.Z., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin. Warszawa 2011.

Filipiak B.Z., Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem – ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, „Finanse Komunalne” 2016, nr 11.

Filipiak B.Z., Ryzyko decyzji finansowych podejmowanych przez organy samorządowe w świetle ustawy o finansach publicznych, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu” 2010, nr 26.

Grzybowski W., Ryzyka, innowacje i decyzje gospodarcze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1984.

Jaafari A., Management of Risks, Uncertainties and Opportunities on Projects: Time for a Fundamental Shift, “International Journal of Project Management” 2001, Vol. 19, DOI: https://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00047-2.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1996.

Kamiński A., Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Kata R., Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 4(76).

Knight F.H., Risk. Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York 2005.

Nagiełło J., Zdolność kredytowa jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2006, nr 3(25).

Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2001.

Pfeffer J., Insurance and Economic Theory, Irving Inc. Homewood, Illinois 1956.

Piyatrapoomi N., Kumar A., Setunge S., Framework for Investment Decision-Making under Risk and Uncertainty for Infrastructure Asset Management, “Research in Transportation Economics” 2004, Vol. 8(1).

Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.

Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Rowe D.W., An Anatomy of Risk, R.E. Krieger Publishing Company, New York 1997.

Roy S.F., Singell D., Knight on Risk and Uncertainty, “The Journal of Political Economy” 1987, Vol. 95(2).

Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2007–2014, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2008–2015.

Talaga L., Metody analizy struktury, [w:] J. Hozer (red.), Statystyka. Opis statystyczny, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1998.

Trojanek M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1994.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Witek M., Metody opisu współzależności cech statystycznych, [w:] J. Hozer (red.), Statystyka. Opis statystyczny, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1998.

Witkowski K., Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych, „Studia Lubuskie” 2011, t. 7.

Zawora J., Możliwości finansowania inwestycji gmin wiejskich w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, t. 16, z. 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.95
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:33
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 19:01:27


Statistics


Total abstract view - 1111
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Beata Filipiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.