The Role of CJEU in Corporate Income Taxation

Lidia Peretiatkowicz

Abstract


The article attempts to evaluate the conclusions of the TSUE case law concerning direct taxes on the activities of multinational enterprises, in particular with regard to the implementation of the principle of freedom of establishment.


Keywords


direct taxation; tax harmonization; CJEU

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamczyk Ł., Fundamentalne swobody prawa WE i ich znaczenie dla podatków bezpośrednich, [w:] H. Litwińczuk (red.), Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, Wydawnictwo Wiedza i Nauka, Warszawa 2009.

Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 157 z dnia 26 czerwca 2003 r., s. 49; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 380).

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.Urz. UE L 310 z dnia 25 listopada 2009, s. 34).

Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 345/8 z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2004.

Komisja Europejska, CJEU cases in the area of, or of particular interest for, direct taxation, 2016, http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/infringements/case_law/court_cases_direct_taxation_en.pdf [dostęp: 27.03.2017].

Lipniewicz R., Podatkowy zakład zagraniczny. Koncepcja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Nykiel W., Zalasiński A. (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 2016.202.47 z dnia 7 czerwca 2016 r.).

Zalasiński A., Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym WE, „Monitor Podatkowy” 2007, nr 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.311
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:16
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 20:44:05


Statistics


Total abstract view - 675
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Lidia Peretiatkowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.