Rola TSUE w opodatkowaniu przedsiębiorstw podatkiem dochodowym

Lidia Peretiatkowicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto próbę oceny wniosków płynących z orzecznictwa TSUE dotyczących podatków bezpośrednich dla działalności przedsiębiorstw wielonarodowych, w szczególności pod kątem realizacji zasady swobody przedsiębiorczości.


Słowa kluczowe


podatki bezpośrednie; harmonizacja podatkowa; TSUE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk Ł., Fundamentalne swobody prawa WE i ich znaczenie dla podatków bezpośrednich, [w:] H. Litwińczuk (red.), Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, Wydawnictwo Wiedza i Nauka, Warszawa 2009.

Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 157 z dnia 26 czerwca 2003 r., s. 49; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 380).

Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.Urz. UE L 310 z dnia 25 listopada 2009, s. 34).

Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 345/8 z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2004.

Komisja Europejska, CJEU cases in the area of, or of particular interest for, direct taxation, 2016, http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/infringements/case_law/court_cases_direct_taxation_en.pdf [dostęp: 27.03.2017].

Lipniewicz R., Podatkowy zakład zagraniczny. Koncepcja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Nykiel W., Zalasiński A. (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 2016.202.47 z dnia 7 czerwca 2016 r.).

Zalasiński A., Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym WE, „Monitor Podatkowy” 2007, nr 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.311
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:16
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 20:44:05


Statystyki

Widoczność abstraktów - 363
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Lidia Peretiatkowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.