Dylemat sprawiedliwości podatkowej subiektywnej w perspektywie liniowej oraz progresywnej stawki podatkowej w świetle badań własnych

Monika Pasternak-Malicka

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto problematykę sprawiedliwości podatkowej, która od lat zajmuje stałe miejsce w nauce o podatkach oraz praktyce podatkowej. Jest przy tym zagadnieniem istotnym i ciągle aktualnym, ponieważ rezultaty dotychczasowych doświadczeń wskazują na dyskusyjność wielu kwestii, ale również rodzą nowe pytania. Jednym z dylematów jest kwestia wyboru rodzaju stawki opodatkowania dochodów. Celem opracowania jest wskazanie istoty sprawiedliwości podatkowej w kontekście liniowej oraz progresywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. W pierwszej części zestawiono zasady sprawiedliwości podatkowej prezentowane w literaturze przedmiotu na przestrzeni dziejów. W drugiej dokonano próby oceny związku pomiędzy stawką podatkową a rozwarstwieniem dochodów w wybranych krajach stosujących proporcjonalne i progresywne opodatkowanie. W końcowym punkcie zaprezentowano fragmenty badań własnych z lat 2007–2017 prezentujące opinie respondentów na temat rodzaju stawki podatkowej w odniesieniu do idei sprawiedliwości. Odpowiedzi ankietowanych potraktowano jako sprawiedliwość podatkową w ujęciu subiektywnym.


Słowa kluczowe


sprawiedliwość podatkowa; zasady podatkowe; subiektywne i obiektywne ujęcie sprawiedliwości podatkowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.

Cohen A.J., Stuart C., On Progressive Taxation, [w:] R.A. Musgrave, A.T. Peacock (eds.), Classic in the Theory of Public Finance, St. Martin’s Press, New York 1958.

Eurostat, Gini coefficient of equivalised disposable income (source SILC), marzec 2017, http//ec.europa.eu/eurostat/tgm/table [dostęp: 10.03.2017].

Famulska T., O sprawiedliwości podatkowej, [w:] Szkice o finansach. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2013.

Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWN, Warszawa 1966.

Neumark F., Finanzprobleme der Steuerprogression, [w:] Wirtschafts- und Finanzprobleme des Interventionsstaates, Tübingen 1961.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2013.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994.

Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.

Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2003.

Sosnowski M., Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 708, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 52.

Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Szczodrowski G., Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

Taxation trends in the European Union, Eurostat Statistical Books, Taxation and Customs Union 2015.

Young H.P., Equity: In Theory and Practice, Princeton University Press, Princeton 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.271
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:13
Data złożenia artykułu: 2017-05-11 02:27:50

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Monika Pasternak-Malicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.