Investment Activity of Polish Farms Including Own Funds

Marta Baraniak

Abstract


The aim of the paper is the analysis and evaluation of investment activity of Polish farms in the years 2005–2015 including own funds. The paper shows a strong upward trend in the analyzed variables since 2005. The regression analysis showed a strong positive correlation between investment expenditures and incomes. The article used published data by the CSO (Central Statistical Office) for the years 2005–2015 concerning the investment activity of farms. 


Keywords


own funds; farms; investment expenditures; sources of financing

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Babuchowska K., Marks-Bielska R., Inwestycje w gospodarstwach rolnych, [w:] Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2012.

Farkowski C., Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich, SGGW-AR, Warszawa 1991.

Felczak T., Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.

Grzelak M., Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle dochodów innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2003–2014, „Annales UMCS. Sectio H” 2016, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.139.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2007, Warszawa 2008.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2008, Warszawa 2009.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, Warszawa 2010.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, Warszawa 2011.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, Warszawa 2012.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, Warszawa 2013.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Warszawa 2014.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Warszawa 2015.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015, Warszawa 2016.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, Warszawa 2017.

Kisiel R., Babuchowska K., Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych – ujęcie regionalne, „Roczniki Naukowe SERiA” 2013, z. 1.

Kusz D., Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 67.

Leszczyńska M., Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.

Marcysiak A., Marcysiak A., Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2009, nr 9(24).

Starzyńska W., Podstawy statystyki, Difin, Warszawa 2009.

Urban S., Kowalska A., Inwestycje oraz podstawowe środki trwałe w rolnictwie, „Wiadomości Statystyczne” 2015, nr 9.

www.stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2017].

Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Leasing jako źródło finansowania inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, z. 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.21
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:53
Data złożenia artykułu: 2017-05-13 11:25:28


Statistics


Total abstract view - 1161
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Marta Baraniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.