Research and Development Allowance as a Development Instrument of Entrepreneurs in Poland

Robert Zieliński

Abstract


The research and development allowance was implemented into the Polish tax system on 1 January 2016 and it substituted a decade-long new technology acquisition allowance. Its principal objective was to create legal solutions that would enhance the competitiveness of the Polish economy through increasing the innovativeness of individual enterprises. However, the applicable regulations, due to their legal defects, did not provide the possibility to achieve the objective to the extent expected [Ofiarski, 2013, s. 169–185; Zieliński, 2014, s. 641–649]. The objective of this study is to analyse the normative structure of the research and development allowance, make an attempt to assess it in view of its purpose and formulate postulates de lege ferenda.


Keywords


personal income tax; corporate income tax; research and development allowance; R+D

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Innovation Union Scoreboard 2014, https://bookshop.europa.eu/en/innovation-union-scoreboard-2014-pbNBAY14001/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L [dostęp: 10.12.2017].

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r., nr IPPB5/4510-405/16-2/MR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2016 r., nr IPPB5/4510-641/16-3/MR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.875.2016.2.MS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.934.2016.3.KP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.59.2017.1.BG.

Marchewka-Bartkowiak K., Opinia merytoryczna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Druk sejmowy nr 789, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=789 [dostęp: 10.12.2017].

Ofiarski Z., Ulga z tytułu nabycia nowych technologii jako bodziec rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, [w:] A. Pomorska (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. 5: Przedsiębiorczość. Prawnofinansowe otoczenie przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2013.

Ulga B+R. Wyzwania, szanse, rozwiązania. Raport 2016.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829).

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. 2015, poz. 1767).

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016, poz. 1933).

Uzasadnienie do rządowego projektu z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Druk sejmowy nr 789, www.sejm.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].

Uzasadnienie do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Druk sejmowy nr 3286, http://orka.sejm.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].

Wyrwa P., Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce. Komentarz praktyczny, LEX/el.

Zegarowicz Ł., Ulga na B+R – ocena zmian w zakresie podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2016, nr 6.

Zieliński R., Ulga z tytułu nabycia nowych technologii – ocena konstrukcji prawnej. Postulaty de lege ferenda, [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.

Żabiński A., Znaczenie ulg podatkowych w procesie zwiększania wydatków badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 346.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.525
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:32
Data złożenia artykułu: 2017-05-15 22:09:58


Statistics


Total abstract view - 698
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Robert Zieliński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.