Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako instrument rozwoju przedsiębiorców w Polsce

Robert Zieliński

Streszczenie w języku polskim


Ulga na badania i rozwój została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2016 r. i zastąpiła obowiązującą od dekady ulgę z tytułu nabycia nowych technologii. Jej zasadniczym celem było stworzenie rozwiązań prawnych prowadzących do wzrostu konkurencyjności rodzimej gospodarki przez zwiększenie poziomu innowacyjności pojedynczych przedsiębiorstw. Jednakże obowiązujące regulacje, z uwagi na istotne wady ich konstrukcji prawnej, nie zapewniły możliwości realizacji powyższego celu w oczekiwanym stopniu [Ofiarski, 2013, s. 169–185; Zieliński, 2014, s. 641–649]. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie konstrukcji normatywnej ulgi badawczo-rozwojowej oraz podjęcie próby jej oceny z punktu widzenia celu, jaki ma ona realizować, a także sformułowanie postulatów de lege ferenda.


Słowa kluczowe


podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych; ulga na działalność badawczo-rozwojową; B+R

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Innovation Union Scoreboard 2014, https://bookshop.europa.eu/en/innovation-union-scoreboard-2014-pbNBAY14001/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L [dostęp: 10.12.2017].

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2016 r., nr IPPB5/4510-405/16-2/MR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2016 r., nr IPPB5/4510-641/16-3/MR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.875.2016.2.MS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.934.2016.3.KP.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.59.2017.1.BG.

Marchewka-Bartkowiak K., Opinia merytoryczna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Druk sejmowy nr 789, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=789 [dostęp: 10.12.2017].

Ofiarski Z., Ulga z tytułu nabycia nowych technologii jako bodziec rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, [w:] A. Pomorska (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. 5: Przedsiębiorczość. Prawnofinansowe otoczenie przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2013.

Ulga B+R. Wyzwania, szanse, rozwiązania. Raport 2016.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829).

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. 2015, poz. 1767).

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016, poz. 1933).

Uzasadnienie do rządowego projektu z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Druk sejmowy nr 789, www.sejm.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].

Uzasadnienie do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Druk sejmowy nr 3286, http://orka.sejm.gov.pl [dostęp: 10.12.2017].

Wyrwa P., Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce. Komentarz praktyczny, LEX/el.

Zegarowicz Ł., Ulga na B+R – ocena zmian w zakresie podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2016, nr 6.

Zieliński R., Ulga z tytułu nabycia nowych technologii – ocena konstrukcji prawnej. Postulaty de lege ferenda, [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.

Żabiński A., Znaczenie ulg podatkowych w procesie zwiększania wydatków badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 346.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.525
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:32
Data złożenia artykułu: 2017-05-15 22:09:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Robert Zieliński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.