The Instruments of Financial Security of Local Government Units

Katarzyna Owsiak

Abstract


The article attempts to define the sui generis concept of financial security of local government units and discusses the selected instruments enabling it to achieve. Systemic, legal, economic and technical instruments of financial security of local government units are considered. The article also includes the latest solutions in this field, or the practical application of fiscal rules, long-term financial forecast. These latter instruments are differently evaluated in the literature.


Keywords


instruments of financial security of local government units; fiscal rules; long-term financial forecast

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dylewski M., Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273.

Filipiak B.Z., Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem – ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, „Finanse Komunalne” 2016, nr 11.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Krawczyk R.P., Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, nr 12.

Marchewka-Bartkowiak K., Nowe zarządzanie publiczne, „infos. BAS” 2014, nr 18(178).

Owsiak K., Koncepcja bezpieczeństwa finansów publicznych, [w:] A. Pomorska (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Siwek K., Zasada zrównoważonego budżetu bieżącego a efektywność wykorzystania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 11.

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2014.

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2015.

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2016.

Stolorz-Krzisz E., Dylematy związane z wieloletnią prognozą finansową – praktyka, „Finanse Komunalne” 2017, nr 1–2.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 216).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005, nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wójtowicz K., Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.135.

www.rio.gov.pl [dostęp: 10.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.263
Date of publication: 2018-02-27 16:38:12
Date of submission: 2017-05-22 08:52:48


Statistics


Total abstract view - 851
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Katarzyna Owsiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.