Bezpieczeństwo antykorupcyjne dla rozwoju

Alina Hussein

Streszczenie w języku polskim


Korupcja jest poważnym zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego i społecznego i nie ma dla niej w społeczeństwie przyzwolenia. Korupcję należy postrzegać nie jako chorobę społeczną, lecz jako patologię systemu władzy. Dla rozwoju gospodarczego i społecznego niezbędne jest skuteczne zapobieganie korupcji, w szczególności przez eliminowanie mechanizmów korupcjogennych, czyli nieprawidłowości powodujących lub zwiększających ryzyko korupcji. Państwo powinno zapewnić społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa antykorupcyjnego, a zasadniczymi czynnikami tego bezpieczeństwa są przejrzystość prawa i procesów decyzyjnych, wykluczenie konfliktu interesów, jawność oraz skuteczna kontrola. W Polsce nastąpił znaczny, ale nie dość wystarczający, postęp w zakresie kształtowania bezpieczeństwa antykorupcyjnego.


Słowa kluczowe


antykorupcja; bezpieczeństwo; rozwój; instytucje państwowe; społeczeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ben-Dor G., Corruption, Institutionalization and Political Development: The Revisionist Theses Revisited, “Comparative Political Studies 7” 1974, No. 1.

Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji (Dz.U. 2004, nr 244, poz. 2443).

Czepil B., Korupcja a rozwój. Analiza funkcjonalnych aspektów korupcji, „Prakseologia” 2014, nr 155.

Działania antykorupcyjne NIK, [w:] Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli, Wydawnictwo NIK, Warszawa 1999–2014.

Evaluation Report on Poland, 2002, https://rm.coe.int/16806c7a95 [dostęp: 15.12.2017].

Huntington P.S., Modernization and corruption, [w:] A.J. Heidenheimer (ed.), Political Corruption. Readings in Comparative Analysis, Transaction Books: New Brunswick, New Jersey 1978.

Hussein A., Czy samorządy wiedzą, gdzie gubią pieniądze?, „Annales UMCS. Sectio H” 2012, Vol. 46.

Hussein A., Dowolność wydatkowania środków publicznych jako mechanizm korupcjogenny, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html#m0 [dostęp:13.03.2017].

Jurkiewicz M. (red.), Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001–2011, Warszawa 2011, www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Raport_polityka_antykorupcyjna_2011.pdf [dostęp: 15.12.2017].

Karlkins R., Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.

KE, Załącznik Polska do Sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, 2014, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-38-PL-F1-1-ANNEX-9.Pdf [dostęp: 15.12.2017].

Kobylińska A., Makowski G., Solon-Lipiński M. (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012, www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Mechanizmyprzeciwdziaaniakorupcji.PDF [dostęp: 15.12.2017].

Kopińska G., Ocena realizacji rządowej Strategii Antykorupcyjnej, 4 marca 2004, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej3.pdf [dostęp: 15.12.2017].

Kopińska G., Ocena stanu zaawansowanie realizacji rządowej Strategii antykorupcyjnej, 28 kwietnia 2003, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej1.pdf [dostęp: 15.12.2017].

Kopińska G., Ocena stanu zaawansowanie realizacji rządowej Strategii Antykorupcyjnej, 23 września 2003, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej2.pdf [dostęp: 15.12.2017].

NIK, www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki...nik/pobierz,px_2000502.pdf,typ,k.pdf [dostęp:13.03.2017].

NIK, NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją, 2014, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-wyrozniona-przez-ke-za-walke-z-korupcja.html [dostęp: 15.12.2017].

NIK, Sprawozdania z działalności NIK, www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik [dostęp: 13.03.2017].

NIK-SIGMA/OECD, Raport z przeglądu partnerskiego, 2001.

Palacz D., Woźnicki D., Wojtkowski A., Korupcja i mechanizmy jej zwalczania, 2001, www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1 [dostęp: 15.12.2017].

Pomoc dla Ukrainy. Sprawozdanie specjalne, „Europejski Trybunał Obrachunkowy” 2016, nr 32.

Prawnokarna Konwencja o Korupcji (Dz.U. 2005, nr 29, poz. 249).

Raport Banku Światowego, Korupcja w krajach transformacji, 2000.

Raport z realizacji projektu Monitoringu procesu stanowienia prawa, oprac. G. Kopińska, A. Wojciechowska-Nowak, G. Kuźma, 2006, www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1 [dostęp: 15.12.2017].

Report from the Commission to the Council and the European Parliament EU Anti-Corruption Report, COM/2014/038 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0038:FIN [dostęp:13.03.2017].

Special Report. EU Assistance to Ukraine, 2016, www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_EN.pdf [dostęp: 13.03.2017].

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu Europejskiego o zwalczaniu korupcji, 3 lutego 2014, COM 2014/38.

Transparency International, People and Corruption: Europe and Central Asia, 2016, www.transparency.org/whatwedo/publication/7493 [dostęp: 15.12.2017].

Uwarunkowania korupcji w Polsce, www.isp.org.pl/uploads/filemanager/UwarunkowaniakorupcjiwPolsce.PDF [dostęp: 10.12.2017].

Wojciechowicz J., Zapobieganie korupcji, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 1.

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, t. 1, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2000 (marzec).

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, t. 2, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2001 (maj).

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2002, t. 3, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2003 (marzec).

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2003, t. 4, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2004 (marzec).

Zagrożenie korupcją w świetle kontroli NIK – mechanizmy korupcjogenne i sposoby przeciwdziałania, t. 5, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2008 (luty).

Zwalczanie korupcji w UE. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, COM (2011)308.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.117
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:00
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 12:48:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Alina Hussein

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.