Anti-Corruption Security for Development

Alina Hussein

Abstract


Corruption, defined as an abuse of the public power for the illegal private gain, is a serious threat to economic and social development and there is no public acceptance for it in the society. Corruption should be seen not as a social disease, but a pathology of the authority system. Effective prevention of corruption is essential for economic and social development, in particular by eliminating corruptive mechanisms, i.e. irregularities causing or increasing the risk of corruption. The state should provide a sense of anti-corruption security in society, and transparency in law and decision-making, the exclusion of conflicts of interest, disclosure and effective control are essential elements of this security. In Poland, significant but not sufficient progress has been made in the field of anti-corruption security framing.


Keywords


anti-corruption; security; development; state institutions; society

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ben-Dor G., Corruption, Institutionalization and Political Development: The Revisionist Theses Revisited, “Comparative Political Studies 7” 1974, No. 1.

Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji (Dz.U. 2004, nr 244, poz. 2443).

Czepil B., Korupcja a rozwój. Analiza funkcjonalnych aspektów korupcji, „Prakseologia” 2014, nr 155.

Działania antykorupcyjne NIK, [w:] Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli, Wydawnictwo NIK, Warszawa 1999–2014.

Evaluation Report on Poland, 2002, https://rm.coe.int/16806c7a95 [dostęp: 15.12.2017].

Huntington P.S., Modernization and corruption, [w:] A.J. Heidenheimer (ed.), Political Corruption. Readings in Comparative Analysis, Transaction Books: New Brunswick, New Jersey 1978.

Hussein A., Czy samorządy wiedzą, gdzie gubią pieniądze?, „Annales UMCS. Sectio H” 2012, Vol. 46.

Hussein A., Dowolność wydatkowania środków publicznych jako mechanizm korupcjogenny, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html#m0 [dostęp:13.03.2017].

Jurkiewicz M. (red.), Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001–2011, Warszawa 2011, www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Raport_polityka_antykorupcyjna_2011.pdf [dostęp: 15.12.2017].

Karlkins R., Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.

KE, Załącznik Polska do Sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, 2014, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-38-PL-F1-1-ANNEX-9.Pdf [dostęp: 15.12.2017].

Kobylińska A., Makowski G., Solon-Lipiński M. (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012, www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Mechanizmyprzeciwdziaaniakorupcji.PDF [dostęp: 15.12.2017].

Kopińska G., Ocena realizacji rządowej Strategii Antykorupcyjnej, 4 marca 2004, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej3.pdf [dostęp: 15.12.2017].

Kopińska G., Ocena stanu zaawansowanie realizacji rządowej Strategii antykorupcyjnej, 28 kwietnia 2003, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej1.pdf [dostęp: 15.12.2017].

Kopińska G., Ocena stanu zaawansowanie realizacji rządowej Strategii Antykorupcyjnej, 23 września 2003, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej2.pdf [dostęp: 15.12.2017].

NIK, www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki...nik/pobierz,px_2000502.pdf,typ,k.pdf [dostęp:13.03.2017].

NIK, NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją, 2014, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-wyrozniona-przez-ke-za-walke-z-korupcja.html [dostęp: 15.12.2017].

NIK, Sprawozdania z działalności NIK, www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik [dostęp: 13.03.2017].

NIK-SIGMA/OECD, Raport z przeglądu partnerskiego, 2001.

Palacz D., Woźnicki D., Wojtkowski A., Korupcja i mechanizmy jej zwalczania, 2001, www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1 [dostęp: 15.12.2017].

Pomoc dla Ukrainy. Sprawozdanie specjalne, „Europejski Trybunał Obrachunkowy” 2016, nr 32.

Prawnokarna Konwencja o Korupcji (Dz.U. 2005, nr 29, poz. 249).

Raport Banku Światowego, Korupcja w krajach transformacji, 2000.

Raport z realizacji projektu Monitoringu procesu stanowienia prawa, oprac. G. Kopińska, A. Wojciechowska-Nowak, G. Kuźma, 2006, www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1 [dostęp: 15.12.2017].

Report from the Commission to the Council and the European Parliament EU Anti-Corruption Report, COM/2014/038 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0038:FIN [dostęp:13.03.2017].

Special Report. EU Assistance to Ukraine, 2016, www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_EN.pdf [dostęp: 13.03.2017].

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu Europejskiego o zwalczaniu korupcji, 3 lutego 2014, COM 2014/38.

Transparency International, People and Corruption: Europe and Central Asia, 2016, www.transparency.org/whatwedo/publication/7493 [dostęp: 15.12.2017].

Uwarunkowania korupcji w Polsce, www.isp.org.pl/uploads/filemanager/UwarunkowaniakorupcjiwPolsce.PDF [dostęp: 10.12.2017].

Wojciechowicz J., Zapobieganie korupcji, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 1.

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, t. 1, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2000 (marzec).

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, t. 2, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2001 (maj).

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2002, t. 3, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2003 (marzec).

Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2003, t. 4, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2004 (marzec).

Zagrożenie korupcją w świetle kontroli NIK – mechanizmy korupcjogenne i sposoby przeciwdziałania, t. 5, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2008 (luty).

Zwalczanie korupcji w UE. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, COM (2011)308.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.117
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:00
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 12:48:11


Statistics


Total abstract view - 865
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alina Hussein

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.