Czy można wykorzystać instrumenty zwrotne do rozwoju sektora rolnego w krajach UE?

Michał Soliwoda

Streszczenie w języku polskim


Cele artykułu obejmują zidentyfikowanie determinant potrzeb kapitałowych rolnictwa (na różnych poziomach) oraz próbę oceny możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych do rozwoju rolnictwa w krajach UE. Dokonano też ogólnej charakterystyki sytuacji rolnictwa towarowego w krajach UE i oceny porównawczej dotychczasowych wdrożeń instrumentów finansowych na Łotwie, w Bułgarii i Rumunii. Choć wykorzystanie instrumentów zwrotnych może przynieść wiele korzyści (finansowych czy efektu rewolwingowego), to należy uwzględnić ich ograniczenia, rozpatrywane na płaszczyźnie instytucjonalnej i mikroekonomicznej.


Słowa kluczowe


repayable instruments; agricultural finance; EU

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barry P.J., Major Ideas in the History of Agricultural Finance, [w:] P.J. Barry, B.F. Stanto (eds.), Major Ideas in the History of Agricultural Finance and Farm Management, Working Paper, Department of Applied Economics and Management, Ithaca, Cornell University, New York 2003.

Bernacki A., Mazurkiewicz P., Kredyty inwestycyjne i obrotowe jako warunek rozwoju gospodarstw rolniczych, „Bank i Kredyt” 1999, nr 10.

Czyżewski A., Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie, [w:] M. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006.

Czyżewski A., Kułyk P., Współczesne ujęcie kwestii rolnej a poglądy Aleksandra Czajanowa i Władysława Grabskiego, „Ekonomista” 2015, nr 5.

Ecorys, Ocena ex ante celowości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Raport końcowy, Warszawa 2016.

EIPA-Ecorys-PwC, Financial instruments in Cohesion Policy, 2014–2020: Ex-ante assessments, 2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/ex_ante_training.pdf [dostęp: 10.12.2017].

European Commission, European Investment Bank, Methodological handbook for implementing an ex-ante assessment of agriculture financial instruments under the EAFRD, EIB, Advisory Services, fi-compass, Luxembourg 2016.

FAPA/SAEPR, Innowacyjne Instrumenty Finansowe w politykach UE. Dotychczasowe doświadczenia i wnioski dla projektowania PROW 2014–2020, Warszawa 2012.

Floriańczyk Z., Osuch D., Płonka R., Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, IERiGŻ-PIB, FADN, Warszawa 2016.

Goraj L., EU-FADN – 50 years of providing essential information for the CAP. 2004 enlargement: Polish farmers income after accession to the EU and future prospects, Brussels 2015.

Gorzelak A., Herda-Kopańska J., Kulawik J., Soliwoda M., Wieliczko B., Kontrowersje wokół europejskiej wartości dodanej tworzonej przez WPR, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2017, nr 1.

Kata R., Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

KE, EBI, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrumenty finansowe, Luksemburg 2015.

Komisja Europejska, Instrumenty finansowe w polityce spójności na lata 2014–2020, Bruksela 2014.

Kulawik J., Makro- i mikroekonomiczne przesłanki oraz skutki interwencjonizmu państwowego w sferze kredytowania rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2000.

Kulawik J., Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie, IERiGŻ, Warszawa 1997.

Kułyk P., Uwarunkowania rynku kredytowego w rolnictwie: ujęcie makroekonomiczne, „Progress in Economic Sciences” 2014, nr 1.

Martin S.J., Clapp J., Finance for Agriculture or Agriculture for Finance?, “Journal of Agrarian Change” 2015, Vol. 15(4), DOI: https://doi.org/10.1111/joac.12110.

Massot A., Wspólna polityka rolna (WPR) a Traktat, Parlament Europejski, Strasburg 2016, www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html [dostęp: 18.03.2017].

Sobiecki R., Kowalczyk S., Europejski Model Rolnictwa – uwarunkowania ewolucji, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G” 2011, nr 3.

Wieliczko B., Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich?, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2016, nr 1.

Williams J.W., Feeding finance: A critical account of the shifting relationships between finance, food and farming, “Economy and Society” 2014, Vol. 43(3), DOI: https://doi.org/10.1080/03085147.2014.892797.

Zawadzka D., Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego), „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.411
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:23
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 15:45:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Michał Soliwoda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.