Dostępność kredytów bankowych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw w Niemczech

Anna Spoz, Anna Dąbkowska

Streszczenie w języku polskim


Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to kluczowy element gospodarki Niemiec. Największy udział w Mittelstand, szacowany na 82%, mają mikroprzedsiębiorstwa, dlatego efektywność ich działania i poziom innowacyjności determinują nie tylko konkurencyjność sektora MŚP, ale też gospodarki kraju. Każde przedsiębiorstwo na bieżącą działalność i realizację projektów inwestycyjnych musi pozyskać środki finansowe. Kredyt bankowy jest najpowszechniejszą formą finansowania przedsiębiorstw, co wynika z „bankowo zorientowanego” niemieckiego systemu finansowego. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia i dostępności kredytów bankowych dla mikroprzedsiębiorstw w Niemczech.


Słowa kluczowe


Niemcy; MŚP; kredyt bankowy; źródła finansowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boguszewski P., Mirowska D., Strzeliński K., Dostępność finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, NBP, Warszawa 2016.

Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Duliniec A., Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.

Galizia F., Measuring the “financing gap” of European corporations, European Communities, 2003.

Konopielko Ł., Kuskowski J., Ponichter-Kolenda M., Regulski A., Zawistowski J., Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014–2020, IBS, Warszawa 2013.

Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza, Difin, Warszawa 2016.

OECD, The SME Financing Gap, Vol. 1: Theory and Evidence, 2006.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Zieliński T., Dług jako alternatywa kapitału akcyjnego – struktura kapitału regulacyjnego banku, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 275.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.421
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:24
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 17:03:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Spoz, Anna Dąbkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.