Efektywność funduszy surowcowych w Polsce w okresie hossy i bessy

Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zbadanie zagadnienia efektywności funduszy inwestycyjnych w przypadku okresów koniunktury oraz dekoniunktury na rynku na przykładzie funduszy surowcowych. W tym celu wyróżniono 5 okresów bessy oraz 4 okresy hossy w latach 2008–2016. W badaniu uwzględniono 10 funduszy surowcowych w Polsce. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarządzający funduszami surowcowymi nie byli w stanie uniknąć ujemnych stóp zwrotu w okresach bessy i nie zapewniali dodatnich stóp zwrotu w okresach hossy.


Słowa kluczowe


fundusze inwestycyjne; fundusze surowcowe; efektywność; rynek hossy i bessy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balarie E., Commodities for Every Portfolio, John Wiley & Sons, Hoboken–New Jersey 2007.

Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, metody oceny, analiza, CeDeWu, Warszawa 2012.

Edwards F.R., Caglayan M.O., Hedge fund and commodity fund investment styles in bull and bear markets, Working Paper, Columbia University, 2000.

Jamróz P., Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003–2011, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 63.

Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012a.

Perez K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa 2012b.

Wong K.H.Y, Exchange-traded funds in bullish and bearish markets, “Applied Economics Letters” 2010, Vol. 17, DOI: https://doi.org/10.1080/13504850903085035.

www.izfa.pl [dostęp: 10.12.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.233
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:10
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 20:26:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.