Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych – perspektywa finansowa 2014–2020

Renata Lisowska

Streszczenie w języku polskim


Istotną barierą rozwoju działalności innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach są niewystarczające środki finansowe i trudność w ich pozyskaniu. Dlatego dla tych przedsiębiorstw ważne jest wsparcie finansowe pozwalające na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Taką możliwość dają środki unijne, które w Polsce są dystrybuowane za pomocą różnych programów, w tym programów operacyjnych. Jednym z ważniejszych programów operacyjnych wspierających projekty o charakterze innowacyjnym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu była analiza i ocena możliwości wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja tego celu wymagała analizy osi priorytetowych programu w zakresie możliwości wspomagania działalności innowacyjnej MŚP oraz oceny udzielonego wsparcia.


Słowa kluczowe


MŚP; konkurencyjność; działalność innowacyjna; dotacje; instrumenty zwrotne; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Warszawa 2016.

Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

Janasz K., Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003–2008, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 19.

Karlik M., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie – poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst&Young Sprawne Państwo, Warszawa 2009.

Lisowska R., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, Warszawa 2015, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1867/ost_POIR_19_01_dokument_21012015_okladka.pdf [dostęp: 15.03.2017].

Ministerstwo Rozwoju, Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Warszawa 2016, www.poir.gov.pl/media/30279/SZOOP_POIR_OK_30112016.pdf [dostęp: 15.03.2017].

Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014.

Stawasz E., Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych, [w:] P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 70.

Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.167
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:05
Data złożenia artykułu: 2017-05-23 06:41:11


Statystyki

Widoczność abstraktów - 333
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Renata Lisowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.