Financing Innovative Activities of Small- and Medium-Sized Enterprises from the EU Funds – Financial Perspective 2014–2020

Renata Lisowska

Abstract


The insufficient financial resources and difficulties in obtaining financing are a significant barrier to the development of innovative activities in small- and medium-sized enterprises. Therefore, financial assistance allowing the implementation of innovative solutions is important for these companies. Such an opportunity is provided by the EU funds which are distributed in Poland through various programmes, including operational programmes. One of the most important operational programmes supporting innovative projects is the Smart Growth Operational Programme, which aims to raise the innovativeness of the Polish economy by increasing R&D expenditures borne by enterprises. The aim of the paper is to analyse and evaluate the possibilities of supporting innovative activities of small- and medium-sized enterprises in the framework of the Smart Growth Operational Programme. The realisation of this aim has required an analysis of the priority axes of the programme as regards the capacity to support innovative activities of SMEs and the evaluation of the assistance provided.


Keywords


SMEs; competitiveness; innovation; subsidies; repayable instruments; Smart Development Operational Programme

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Warszawa 2016.

Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

Janasz K., Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003–2008, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 19.

Karlik M., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie – poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.

Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst&Young Sprawne Państwo, Warszawa 2009.

Lisowska R., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, Warszawa 2015, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1867/ost_POIR_19_01_dokument_21012015_okladka.pdf [dostęp: 15.03.2017].

Ministerstwo Rozwoju, Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Warszawa 2016, www.poir.gov.pl/media/30279/SZOOP_POIR_OK_30112016.pdf [dostęp: 15.03.2017].

Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014.

Stawasz E., Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych, [w:] P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 70.

Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.167
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:05
Data złożenia artykułu: 2017-05-23 06:41:11


Statistics


Total abstract view - 812
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Renata Lisowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.