Nadwyżka operacyjna a decyzje finansowe jednostek samorządu terytorialnego

Marek Dylewski

Streszczenie w języku polskim


Problematyka artykułu dotyczy znaczenia wolnych środków (nadwyżki operacyjnej), które w JST stają się jednym z istotniejszych parametrów warunkujących możliwości ponoszenia wydatków przekraczających poziom dochodów budżetowych. Głównym celem artykułu jest analiza i ocena wpływu występowania w budżecie nadwyżki operacyjnej (strumienia wolnych środków w ujęciu bilansowym) na decyzje inwestycyjne i finansowe JST. Dokonano analizy w ujęciu ogólnym wszystkich rodzajów JST, tj. gmin, miast na prawach powiatu oraz województw samorządowych w latach 2001–2015. Dane finansowe zaczerpnięto z systemu sprawozdawczego Bestia. Wnioski wyciągnięte w oparciu o przeprowadzone badania wyraźnie wskazują, że nadwyżka operacyjna nie ma tak istotnego znaczenia w zakresie możliwości finansowania wydatków majątkowych, ale ma pierwszorzędne znaczenie w zakresie możliwości zaciągania zobowiązań przez JST w kontekście rygorów ustawy o finansach publicznych.


Słowa kluczowe


finanse publiczne; system budżetowy; budżet i wydatki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brigham E.F., Houston J.F., Fundamentals of Financial Management, Harcourt College Publishers, Fort Worth 2001.

Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Dylewski M., Finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy, „Finanse Komunalne” 2016, nr 10.

Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Narzędzia, decyzje, procesy, Difin, Warszawa 2007.

Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Warszawa 2011.

Filipiak B., Nowe instrumenty finansowania zadań inwestycyjnych a ryzyko dyscypliny finansów publicznych, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych: doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Fisher R.C., State and Local Public Finance, Routledge, Oxon 2016.

Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, „Analizy BAS” 2012, nr 21(88).

Ministerstwo Finansów, Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008–2010, Warszawa 2010.

Morgan D.F., Robinson K.S., Strachota D., Hough J.S., Budget for Local Governments and Communities, Routledge, Oxon 2015.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Skoczylas W., Świderek I., Nadwyżka operacyjna w ocenie zachowania równowagi finansów jednostki samorządu terytorialnego w czasie kryzysu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 687, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 48.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.; nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.75
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:57
Data złożenia artykułu: 2017-05-24 13:51:08

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marek Dylewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.