Operational Surplus vs Financial Decisions of Local Government Units

Marek Dylewski

Abstract


The article focuses on the importance of free cash flow (operating surplus), which in LGU became one of the main parameters determining the possibility of spending more than the level of budget revenues. The main objective of the article is to analyze and assess the impact of the operating surplus (balance of free cash flow) on the investment and financial decisions of the local government. The paper analyzes, in general terms, all types of territorial self-government units: communities, cities with poviat status and voivodeship in the 2001–2015 range. Financial data was derived from the Bestia’s reporting system. Conclusions drawn from the research conducted clearly show that the operating surplus is not so significant in the scope of financing the capital expenditure, but is of paramount importance in terms of the possibility of incurring liabilities by local governments in the context of the rigors of the Public Finance Act.


Keywords


public economics; budget system; state and local budget and expenditures

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brigham E.F., Houston J.F., Fundamentals of Financial Management, Harcourt College Publishers, Fort Worth 2001.

Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Dylewski M., Finansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy, „Finanse Komunalne” 2016, nr 10.

Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Narzędzia, decyzje, procesy, Difin, Warszawa 2007.

Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Warszawa 2011.

Filipiak B., Nowe instrumenty finansowania zadań inwestycyjnych a ryzyko dyscypliny finansów publicznych, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych: doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Fisher R.C., State and Local Public Finance, Routledge, Oxon 2016.

Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian, „Analizy BAS” 2012, nr 21(88).

Ministerstwo Finansów, Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008–2010, Warszawa 2010.

Morgan D.F., Robinson K.S., Strachota D., Hough J.S., Budget for Local Governments and Communities, Routledge, Oxon 2015.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Skoczylas W., Świderek I., Nadwyżka operacyjna w ocenie zachowania równowagi finansów jednostki samorządu terytorialnego w czasie kryzysu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 687, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 48.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.; nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.75
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:57
Data złożenia artykułu: 2017-05-24 13:51:08


Statistics


Total abstract view - 1056
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Marek Dylewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.