Private Health Insurance and Public Health Care in Poland

Maria Płonka

Abstract


In light of OECD and Health Consumer Powerhouse data, Poland is at one of the last places in Europe in terms of organization, funding and health care services. The purpose of the article is to identify the causes of the problem in the light of European comparative data and to identify the place of private health insurance in Poland in the context of solving problems of public health system failure. To this end, the health care system in Poland has been discussed in comparison with other European countries, the causes of the shortcomings of the Polish health care system, private health insurance as a health supplement in Poland, and a summary of the solution to the problem through the public-private partnership model between the NFZ and the insurers.


Keywords


additional health insurance; private health insurance; health care system

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, listopad 2015.

HCP: Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia w 2015 r. Raport Health Consumer Powerhouse Ltd., 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z poźn. zm.).

Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.

NFZ, Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce, Warszawa, listopad 2015.

Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Kraków 2004.

OECD, Health at Glance 2015 OECD Indicators, 2015.

Pajewska R., Ewolucja reformy systemu opieki zdrowotnej w świetle projektów rządowych i inicjatyw społecznych, [w:] E. Nojszewska (red.), System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

PIU, Ponad 1,85 miliona Polaków korzysta z dodatkowego ubezpieczenia, https://piu.org.pl/ponad-185-miliona-polakow-korzysta-dodatkowego-ubezpieczenia-zdrowotnego [dostęp: 12.03.2017].

Plan finansowy NFZ (2013–2017), www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz [dostęp: 15.03.2017].

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 652).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.321
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:17
Data złożenia artykułu: 2017-05-24 21:33:53


Statistics


Total abstract view - 1136
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Maria Płonka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.