Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej

Irena Pyka, Aleksandra Nocoń

Streszczenie w języku polskim


Istotnym problemem największych banków centralnych na świecie wobec nadzwyczajnej polityki monetarnej, prowadzonej w reakcji na globalny kryzys finansowy, jest ich ekspozycja na ryzyko. Problematyka ta, dotychczas niezwykle rzadko analizowana, w opracowaniu stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania. Celem głównym pracy jest eksploracja typów ryzyka współczesnych banków centralnych oraz analiza przyczyn jego narastania. W artykule wskazuje się, że nadzwyczajnej polityce monetarnej banków centralnych towarzyszy wzrost poziomu ich ryzyka finansowego, które z uwagi na swe główne przyczyny prowadzi do eskalacji ryzyka reputacji współczesnych banków centralnych, utrudniając im normalizację tej polityki. Badania empiryczne skoncentrowano na analizie poziomu oraz struktury ryzyka Narodowego Banku Polskiego i Europejskiego Banku Centralnego w latach 2007–2015.


Słowa kluczowe


ryzyko; ryzyko banku centralnego; źródła ryzyka; ryzyko finansowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernanke B.S., Federal Reserve’s exit strategy, Washington D.C., 10 lutego 2010, www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20100210a.htm [dostęp: 10.12.2017].

Bochenek M., Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych – rozważania semantyczne, „Ekonomia” 2012, nr 4.

Concina L., Risk Attitude & Economics, No. 2014-01 of Les Regards, Toulouse 2014.

Damodaran A., Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management, 2007, http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/valrisk/ch1.pdf [dostęp: 10.12.2017].

EBC, Raport roczny 2015, Frankfurt nad Menem, kwiecień 2016.

EBC, Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu, EBC/2010/13 (Dz.Urz. UE L267/37, 9 października 2010 r.).

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie dotyczące kontroli zarządzania ryzykiem przez Europejski Bank Centralny w roku budżetowym 2010 wraz z odpowiedziami EBC, 2010, www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/orga/ecareport2010pl.pdf?07a42b246093956c6fe27c8776ee6e7a [dostęp: 10.12.2017].

Grostal W., Ciżkowicz-Pękała M., Niedźwiedzińska J., Skrzeszewska-Paczek E., Stawasz E., Wesołowski G., Żuk P., Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach, NBP, Warszawa 2015.

Holton G.A., Defining Risk, “Financial Analysts Journal” 2006, Vol. 60(6).

Issing O., Gaspar V., Angelini I., Tristani O., Monetary Policy in the Euro Area, Cambridge University Press, Cambridge 2001, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511492457.

Jonasz K., Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2009, nr 14.

Kaan D., Defining Risk and a Framework for Moving Towards Resilience in Agriculture, Colorado State University, September 2000.

Keynes J.M., A Treatise on Probability, Macmillan, London 1921.

Knight F.H., Risk, Uncertainty, and Profit, Hart, Schaffner, and Marx, New York 1921.

Mises R. von, Wahrscheinlichkeit, Statistik Und Wahrheit, 3rd German ed. translated as: Probabilisty. Statistics and Truth, 2nd revised English ed., Macmillan, New York 1928.

NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, grudzień 2016a.

NBP, Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku, Warszawa, marzec 2016b.

Nocoń A., System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego, Difin, Warszawa 2016.

Pyka I., Nocoń A., Cichorska J., Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016.

Zaleska M., Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.343
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:18
Data złożenia artykułu: 2017-05-25 11:53:49

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Irena Pyka, Aleksandra Nocoń

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.