Banki zagraniczne w Polsce – czynniki wpływające na stabilność ich zaangażowania w okresie pokryzysowym

Katarzyna Mikołajczyk

Streszczenie w języku polskim


Kryzys finansowy (a szczególnie kryzys w strefie euro, który po nim nastąpił) spowodował zmianę strategii niektórych banków zagranicznych działających w Polsce, które zaczęły podejmować decyzje o reorganizacji sieci oddziałów i spółek zależnych w krajach ESW. Celem artykułu jest identyfikacja czynników, które sprzyjały podjęciu decyzji o wyjściu banków zagranicznych z polskiego rynku bankowego, przy czym skupiono się wyłącznie na cechach charakteryzujących ich spółki zależne, pomijając wpływ czynników makroekonomicznych. Postawiono hipotezę badawczą, że wpływ na stabilność zaangażowania miała nie tylko bieżąca sytuacja banków zagranicznych, ale także sukces modelu biznesowego przyjętego w okresie przedkryzysowym, a banki, które wdrożyły strategię zrównoważonego wzrostu kredytów oraz zbilansowanego i bezpiecznego finansowania działalności, utrzymały swoją obecność na polskim rynku. W celu weryfikacji hipotezy badawczej banki działające w Polsce podzielono na trzy grupy. Uwzględniając stabilność zaangażowania banku zagranicznego, będącego ich spółką-matką, zastosowano dla nich analizę porównawczą oraz modele logitowe. Wyniki potwierdziły, że wczesne decyzje o wycofaniu z polskiego rynku bankowego były odpowiedzią na bieżące potrzeby kapitałowe banków zagranicznych, a sprzedaż objęła spółki zależne charakteryzujące się w okresie przedkryzysowym wysoką, lecz zmienną rentownością i niestabilnym modelem finansowania. Na wzrost prawdopodobieństwa zmian własnościowych w okresie późniejszym miała wpływ przede wszystkim niższa efektywność, szczególnie zaś niższa marża odsetkowa.


Słowa kluczowe


polski sektor bankowy; kapitał zagraniczny; wycofanie z rynku; model biznesowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen F., Beck T., Carletti E., Lane P.R., Schoenmaker D., Wagner W., Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, CEPR, London 2011.

Bonin J.P., Louie D., Did Foreign Banks “Cut and Run” or Stay Committed to Emerging Europe During the Crises?, BOFIT Discussion Paper 31, 2015.

Claessens S., Horen N. van, The impact of the global financial crisis on banking globalization, IMF Working Paper WP/14/197, 2014.

Epstein R., When do foreign banks ‘cut and run’? Evidence from West European bail-outs and East European markets, “Review of International Political Economy” 2014, Vol. 21(4), DOI: https://doi.org/10.1080/09692290.2013.824913.

Frey R., Kerl C., Multinational banks in the crisis: Foreign affiliate lending as a mirror of funding pressure and competition on the internal market, “Journal of Banking and Finance” 2015, Vol. 50, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.06.005.

Haselmann R., Wachtel P., Sobott J., Credit institutions, ownership and bank lending in transition economies, [w:] T. Beck, B. Casu (eds.), The Palgrave Handbook of European Banking, Palgrave Macmillan UK, 2016.

Hryckiewicz A., Kowalewski O., Why Do Foreign Banks Withdraw from Other Countries?, “International Finance” 2011, Vol. 14(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2362.2011.01275.x.

Lista 50 największych banków w Polsce, „Bank”, 2005–2011.

Tschoegl A., Financial crises and the presence of foreign banks, Wharton Financial Institutions Center, Working Paper 03-35, 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.209
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:08
Data złożenia artykułu: 2017-05-26 11:01:52

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Mikołajczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.