Źródła finansowania nakładów na działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Dorota Starzyńska

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych należących do sektora MŚP w Polsce w latach 2008–2015. Badanie nakładów na działalność innowacyjną zostało przeprowadzone w podziale na takie źródła finansowania, jak: środki własne, środki z budżetu państwa, bezzwrotne środki z zagranicy, kredyty bankowe i inne. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Analizowane podmioty gospodarcze realizujące działalność innowacyjną podzielono ze względu na klasę wielkości na dwie grupy: małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe.


Słowa kluczowe


źródła finansowania; innowacje; przedsiębiorstwa przemysłowe; sektor MŚP

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Daszyńska-Żygadło K., Marszałek J., Analiza zapotrzebowania na kapitał i luki finansowania MSP, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.

Długosz J., Wsparcie finansowe przedsięwzięć innowacyjnych – dotacje unijne i krajowe, [w:] A. Buszko (red.), Finansowanie innowacji, Expol, Olsztyn 2013.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, Warszawa 2008.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, Warszawa 2010.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Warszawa 2012.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, Warszawa 2014a.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, Warszawa 2015.

GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Warszawa 2016.

GUS, Nauka i technika w 2007 r., Warszawa 2009.

GUS, Objaśnienia do formularza PNT-02 „Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2012–2014”, Warszawa 2014b.

Kerr W.R., Nanda R., Financing Innovation, “Annual Review of Financial Economics” 2015, Vol. 7, DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-financial-111914-041825.

Marszałek J., Starzyńska D., Innovation Activities in Companies in the Region of Lodz, [w:] J. Różański (red.), Business – Science Cooperation. The Case of Poland, Track@Kern Ltd, Manchester 2013a.

Marszałek J., Starzyńska D., Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego – wyniki badania ankietowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2013b, nr 1.

Rębilas R., Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2014.

Różański J., Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, „Annales UMCS. Sectio H” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.493.

Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.223.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.443
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:25
Data złożenia artykułu: 2017-05-30 11:14:01

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dorota Starzyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.