Diagnoza kontekstu komunikacyjnego w przedsiębiorstwach

Dorota Chmielewska-Muciek

Streszczenie w języku polskim


Ważnym aspektem życia organizacyjnego jest kultura organizacyjna. Jest ona zestawem wartości kulturowych odzwierciedlających te aspekty i relacji między nimi. Jednym z nich jest komunikacja w organizacji, która obejmuje werbalne i niewerbalne zachowania. Wartością kulturową opisującą stosunek organizacji do komunikowania się jest kontekst komunikacyjny. poziom kontekstowości nie jest wyłącznie determinantą sposobu komunikacji, stanowi również podstawę wszystkich innych zachowań. Stąd ciekawym problemem badawczym jest zdiagnozowanie i opisanie kontekstu komunikacyjnego przedsiębiorstw. Celem głównym artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących kontekstu komunikacyjnego opisującego badane przedsiębiorstwa. W badaniach uczestniczyło 52 polskich przedsiębiorstw i 951 respondentów. Diagnozy dokonano w oparciu o badanie ankietowe. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące przejawów wartości kulturowych jaką jest kontekst komunikacyjny. Wyniki badań wskazują, że kultura organizacyjna badanych przedsiębiorstw charakteryzuje się niskokontekstowością. Dominujące werbalne kody w komunikowaniu się przełożyły się na aktywne, indywidualne, bezosobowe, podporządkowane zadaniom zachowania pracowników.

Słowa kluczowe


kultura organizacyjna; kontekst komunikacyjny; komunikowanie; przedsiębiorstwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Białas, S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.

Ferraro, G.P., The Cultural Dimension of International Business, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 2000.

Furnham, A., Gunter, B., Corporate Assessment. Auditing a Company’s Personality, Routledge, London 1993.

Gesteland, R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, PWN, Warszawa 2000.

Hall, B.J., Theories of Culture and Communication, [in:] M.K. Asante, Y. Miike, J. Yin (eds.), The Global Intercultural Communication Reader, Routledge, New York 2014.

Hall, E.T, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa 1976.

Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, F., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2002.

Hofstede, G., Kultury i Organizacje, PWN, Warszawa 2000.

Keyton, J., Communication & Organizational Culture. A Key to Understanding Work Experiences, Sage, Los Angeles 2011.

Kostera, M., Śliwa, M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2010.

Kostera, M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999.

Jemielniak, D., Koźmiński, A.K., Zarządzanie od podstaw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Mead, R., Andrews, T.G., Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Moran, R.T., Abramson, N.R., Moran, S.V., Managing Cultural Differences, Routlegde, London–New York 2014.

Mullins, L.J., Management & Organisational Behaviour, Pearson, Harlow 2010.

Reynolds, S., Valetine, D., Komunikacja międzykulturowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Schein, E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey–Bass Publisher, San Francisco–Washington–London 1985.

Sikorski, Cz., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.7
Data publikacji: 2017-11-19 20:59:16
Data złożenia artykułu: 2017-06-16 16:43:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 584
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Dorota Chmielewska - Muciek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.