Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego a poziom ich produktywności

Magdalena Mądra-Sawicka

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem podjętych badań było określenie relacji występującej pomiędzy nadwyżką finansową w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego a poziomem produktywności majątku w odniesieniu do skali realizowanych inwestycji. Okres badań to lata 2010–2014. Podmioty gospodarcze były podzielone według klas PKD w ramach klas 10 i 11. W badanych podmiotach poziom nadwyżki finansowej przewyższał skalę ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Zarówno poziom produktywności majątku, jak i relacja nakładów inwestycyjnych wobec aktywów ogółem były zróżnicowane pomiędzy klasami PKD. W badanej populacji przeważały grupy przedsiębiorstw, w których występowała znacząco wyższa nadwyżka finansowa wobec wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych. W podmiotach tych występował niższy poziom produktywności majątku w porównaniu do pozostałych klas PKD.


Słowa kluczowe


finansowanie wewnętrzne; przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego; produktywność majątku; nadwyżka finansowa netto

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk P., Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 71.

Bem D., Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako źródło finansowania wewnętrznego, metody amortyzacji, problemy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2007, nr 82.

Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.

Dixit A., Investment and Hysteresis, “Journal of Economic Perspectives (1986–1998)” 1992, Vol. 6(1).

Dziawgo D., Ewolucja międzynarodowego rynku finansowego a zarządzanie finansami firm – przyczynek do dyskusji, [w:] B. Bernaś, W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2007.

Gilbert R.J., Mobility Barriers and the Value of Incumbency, “Handbook of Industrial Organization” 1989, No. 1.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., Warszawa 2015.

Kolasa M., Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2012, nr 119.

Latruffe L., Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, “OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers” 2010, DOI: https://doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.

Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, PWN, Poznań 2001.

Łukasik G., Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.

Mitek A., Miciuła I., Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński” 2012, nr 28.

Nowak A., Wójcik E., Krukowski A., The Changes in Productivity of Production Factors in Commercial Farms in Poland in 2004 and 2012, “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2015, nr 14(3).

Nowak M., Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014.

Propenko J., Productivity Management: A Practical Handbook, International Labour Office, Genewa 1987.

Serrasqueiro Z., Are there non-linearities between SME growth and its determinants? A quantile approach, “Industrial and Corporate Change” 2010, Vol. 19(4), DOI: https://doi.org/10.1093/icc/dtp053.

Tang J., Rao S., Li M., Sensitivity of capital stock and multifactor productivity estimates to depreciation assumptions: A Canada-U.S. comparison, “International Productivity Monitor” 2010, Vol. 20.

Wypych M., Zyski zatrzymane jako źródło finansowania wypłat dywidend, „Annales UMCS. Sectio H” 2013, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.643.

Yang L., Chen Z., Hu Q., Multi-period investment decision problem based on time consistent generalized convex risk measure and extremum scenarios, “China Finance Review International” 2014, Vol. 4(4).

Zadora H., Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.197
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:07
Data złożenia artykułu: 2017-07-14 17:33:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Mądra-Sawicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.