The Role of the Self-Financing Investments in Relation to Assets Productivity in Food Processing Companies

Magdalena Mądra-Sawicka

Abstract


The aim of the survey is to present a relation between financial surplus and productivity in food processing companies. Furthermore, described relation was referred to the scale of investment. The research period was 2010–2014. The enterprises were divided according to the PKD section 10 and 11. In research population, the level of financial surplus was higher than the scale of investment expenditures. The financial surplus contained a higher share from retained earnings. Both the level of the assets productivity and the relation of capital expenditures to total assets varied among classes of the PKD. The level of self-financing was not a decisive variable that explained fully the investigated dependence in the considered period. The study population was dominated by a group of companies, which were characterized by an average with more than 80% higher financial surplus to the value of all investment expenditures and lower level of the assets productivity compared to other classes of the PKD.


Keywords


internal financing; food processing companies; assets productivity; net financial surplus

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamczyk P., Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 71.

Bem D., Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako źródło finansowania wewnętrznego, metody amortyzacji, problemy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2007, nr 82.

Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.

Dixit A., Investment and Hysteresis, “Journal of Economic Perspectives (1986–1998)” 1992, Vol. 6(1).

Dziawgo D., Ewolucja międzynarodowego rynku finansowego a zarządzanie finansami firm – przyczynek do dyskusji, [w:] B. Bernaś, W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2007.

Gilbert R.J., Mobility Barriers and the Value of Incumbency, “Handbook of Industrial Organization” 1989, No. 1.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., Warszawa 2015.

Kolasa M., Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2012, nr 119.

Latruffe L., Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, “OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers” 2010, DOI: https://doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.

Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, PWN, Poznań 2001.

Łukasik G., Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.

Mitek A., Miciuła I., Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński” 2012, nr 28.

Nowak A., Wójcik E., Krukowski A., The Changes in Productivity of Production Factors in Commercial Farms in Poland in 2004 and 2012, “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2015, nr 14(3).

Nowak M., Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014.

Propenko J., Productivity Management: A Practical Handbook, International Labour Office, Genewa 1987.

Serrasqueiro Z., Are there non-linearities between SME growth and its determinants? A quantile approach, “Industrial and Corporate Change” 2010, Vol. 19(4), DOI: https://doi.org/10.1093/icc/dtp053.

Tang J., Rao S., Li M., Sensitivity of capital stock and multifactor productivity estimates to depreciation assumptions: A Canada-U.S. comparison, “International Productivity Monitor” 2010, Vol. 20.

Wypych M., Zyski zatrzymane jako źródło finansowania wypłat dywidend, „Annales UMCS. Sectio H” 2013, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.643.

Yang L., Chen Z., Hu Q., Multi-period investment decision problem based on time consistent generalized convex risk measure and extremum scenarios, “China Finance Review International” 2014, Vol. 4(4).

Zadora H., Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.197
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:07
Data złożenia artykułu: 2017-07-14 17:33:21


Statistics


Total abstract view - 922
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Magdalena Mądra-Sawicka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.