Teorie wyboru publicznego i wyboru społecznego a partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym

Hanna Kociemska

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem niniejszego artykułu jest interpretacja ujęcia heterodoksyjnego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w teorii wyboru publicznego i teorii wyboru społecznego. Jest to element szerszych badań autorki, ukierunkowany na wskazanie możliwości konwergencji wybranych elementów teorii finansów publicznych i teorii finansów islamskich w projektach PPP. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w ujęciu heterodoksyjnym wpisuje się w główne założenia zarówno teorii wyboru publicznego, jak i teorii wyboru społecznego. Może to zatem świadczyć o możliwości przenikania się wybranych zasad finansów publicznych i finansów islamskich przy realizacji inwestycji PPP, przy udziale międzynarodowych inwestorów pochodzących z różnych porządków prawnych, gospodarczych i religijnych. Dzięki stworzeniu podejścia heterodoksyjnego w PPP możliwe jest uzyskanie spójności pomiędzy głównymi celami: prywatnych inwestorów konwencjonalnych (tj. maksymalizacji zysku) a celami inwestorów islamskich (tj. maksymalizacji dobrobytu społecznego i zysku) oraz celami podmiotów publicznych (tj. świadczeniu usług publicznych). Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań. Podstawową metodę badawczą stanowiły studia literaturowe pozycji polsko- i anglojęzycznych.


Słowa kluczowe


partnerstwo publiczno-prywatne; teoria wyboru publicznego; heterodoksja w finansach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek J., Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 2014.

Al Qardawi Y., Fiqh Al. Zakah, A Comparative Study of Zakah, Vol. 1: Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, Scientic Publishing Centre King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia 1986, http://islamfuture.les.wordpress.com/2010/07/qh-az-zakat-a-comparative-study-volume-i.pdf [dostęp: 01.09.2015].

Amartya Sen, www.noblisci.pl/1998-amartya-sen [dostęp: 15.11.2017].

Arrow J.K., Social Choice and Individual Values, Wiley, New York 1951.

Asutay M., Yilmaz I., Constituting Islamic Social Welfare Function: An Exploration in Islamic Finance, 2015, http://pubdocs.worldbank.org/en/77731446655099171/pdf/P2-Isa-Yilmaz.pdf [dostęp: 10.12.2017].

Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, www.kongres.pte.pl/kongres/upload/files/Kongres_streszczenia_internet.pdf [dostęp: 10.12.2017].

El-Awa M.D., On the Political System of the Islamic State, American Trust Publications, Indiana 1980.

Ethica Institute of Islamic Finance, Zakah Q&A Handbook, 2013.

Habib A., Incentive – compatible profit sharing contracts: A theoretical treatment, [w:] M. Iqbal, D.T. Llewellyn (eds.), Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk, Edward Elgar Publishing, New York 2002.

Kociemska H., Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

Kociemska H., Ryzyko w partnerstwie publiczno-prywatnym w teorii finansów publicznych i w praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 404.

Kuran T., Further reflection on the behavioral norms of islamic economics, “Journal of Economic Behavior & Organization” 1995, Vol. 27, DOI: https://doi.org/10.1016/0167-2681(94)00030-I.

Menestrel M. Le, Economic rationality and ethical behavior: ethical business between vanity and sacrifice, “Business Ethics: A European Review” 2002, Vol. 11(2), DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8608.00272.

National Zakat Foundation, What is Zakat all about?, www.nzf.org.uk/Content/PDF/NZF_Zakat_Guide.pdf [dostęp: 10.10.2017].

Tabash I.T., Dhankar R.S., The Relevance of Islamic Finance Principles in Economic Growth, “International Journal of Emerging Research in Management and Technology” 2014, Vol. 3(2).

Wilkin J., Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, “Journal of Economic Literature” 2000, Vol. 38.

Usami M., Qazi B., Guide do Zakah Understanding & Calculation, Product Development & Shariah Compilance, “Maktaba Ma’ariful Qur’an” 2010.

Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista” 2003, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.129
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:01
Data złożenia artykułu: 2017-07-20 17:57:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Hanna Kociemska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.