The integration of the labor market of Ukraine into territorial migration systems: Euro spatial aspect

Marianna Bil

Abstract


The prospects of the labor market integration of Ukraine into the EU migration system are dis- cussed in this article. The geographical orientation of migration processes in Ukraine according to the official statistics is analyzed. Priorities in transforming negative effects of migration from Ukraine into positive ones are defined. The means of combating the formation of excessive migration losses through the formation of an attractive internal labor market and living environment, enhancing social and economic security of Ukrainian migrant citizens and creating conditions for the returning and reintegration of migrants to Ukraine, are considered.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bil' M.M., Metodychni pidkhody doslidzhennya formuvannya y rozvytku terytorial'nykh mihratsiynykh system ! M. M. Bil' !! Innovatsiyna ekonomika. Vseukr. nauk.-vyrobn. zhurnal [hol. red.: Stel'mashchuk A. M.]. 2013. 2 6 (44). 397 s., s. 46-48.

Myhratsyya, Osnovnye obzory y doklady OON v ekonomycheskoy y sotsyal'noy oblastyakh, http:!! www.un.org!ru!development!surveys!migration.shtml.

Mihratsiynyy profil'. Ukrayina ! Derzhavna mihratsiyna sluzhba Ukrayiny. Kyyiv, 2013. 100 s.

Osnovni pokaznyky rynku pratsi (richni dani): Statystychna informatsiya, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, http:!!www.ukrstat.gov.ua!.

Problemy formuvannya ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi rehulyuvannya trudovoyi mihratsiyi: naukova dopovid' ! NAN Ukrayiny. Instytut rehional'nykh doslidzhen'; nauk. red. Sadova U. YA. L'viv, 2014. 38 s.

Problemy orhanizatsiyi zhyttya ta pratsi ukrayins'kykh mihrantiv (Zakhidnyy vektor) ! Za materialamy anketnoho opytuvannya; vidp. red. U. YA. Sadova. L'viv, Instytut rehional'nykh doslidzhen' NAN Ukrayiny, 2014. 32 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.9
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:39
Data złożenia artykułu: 2015-05-23 21:13:41


Statistics


Total abstract view - 409
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Marianna Bil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.